Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 611
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-12-2010, 01:51
18-12-2010, 01:51

Виховання свідомої дисципліни, почуття обов'язку та відповідальності

Категорія: Педагогіка

Життя вимагає від людини високої дисципліни і виконавської чіткості — рис, що в нашому характері репрезентовані надто слабко. У їх формуванні значна роль належить навчально-виховному процесу школи, зокрема шкільній дисципліні. Шкільна дисципліна — дотримання учнями правил поведінки в школі та за її межами, чітке й організоване виконання ними своїх обов'язків, підкорення громадському обов'язку. Показниками високого рівня дисципліни є розуміння учнями необхідності дотримання її в школі, громадських місцях, в особистій поведінці; готовність і потреба у виконанні загальноприйнятих норм і правил дисципліни праці, навчання, вільного часу; самоконтроль у поведінці; боротьба з порушниками дисципліни в школі та за її межами. Свідома дисципліна виявляється в усвідомленому суворому, неухильному виконанні суспільних принципів і норм поведінки й ґрунтується на сформованості в учнів такої риси, як дисциплінованість і почуття обов'язку та відповідальності. В основі дисциплінованості — прагнення й уміння особистості ке
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3302
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 21:51
17-12-2010, 21:51

Особливості організації проблемного навчання в початковій школі

Категорія: Педагогіка

План ВСТУП …………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. Проблемне навчання - один із ефективних методів пошукової пізнавальної діяльності молодших школярів ……………………………….… 8 1.1. Теоретико-методологічні засади проблемного навчання………………… 8 1.2 Вікові та індивідуальні особливості прояву пізнавальної активності молодших школярів ………………………………………………………………13 1.3.Класифікація методів проблемного навчання ………………………………23 1.4.Характеристика технологій проблемного навчання ……………………… 32 РОЗДІЛ 2. Роль і функції проблемної ситуації в навчально-виховному проце- сі ……………………………………………………………………………………45 2.1. Особливості застосування проблемної ситуації у навчальному процесі .45 2.2. Умови оптимального використання проблемного навчання в школі І ступеня …………………………………………………………… .…………… 52 2.3.Педагогічне керівництво пізнавальною активністю молодших школярів 62 ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………….77 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………………… .…83 ДОДАТКИ ……………………………………………………………………… 86 ВСТУП Актуальність дослід
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 999
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 14:27
17-12-2010, 14:27

Соціально-педагогічні аспекти довузівської підготовки як фактора вибору педагогічної професії

Категорія: Педагогіка

Професія педагога – одна з головних у сучасному світі. Від його зусиль, майстерності та компетенції залежить майбутнє суспільства. Педагог – це людина, яка більшу частину свого життя займається вихованням та навчанням. Якщо зупинити процес навчання, то нові покоління не отримають знань, які потрібні для підтримки культурного, економічного і соціального прогресу. Отже, проблема вибору педагогічної професії завжди актуальна, насамперед у сучасних умовах демократизації суспільства, зміни структури і змісту освіти та її гуманізації. Тому довузівська підготовка в різних навчальних закладах є перспективною і виступає необхідним елементом системи “загальноосвітня школа – вищий навчальний заклад”. Видатний педагог К.Д.Ушинський (1824-1870) відстоював ідею створення спеціальної підготовчої вчительської школи, призначення якої – підготувати молодь для подальшого навчання. Педагогічна підготовка, на його думку, мала включати такі компоненти: 1) цілеспрямований відбір учнів, виявлення їх здібностей до педагогічної ді
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 868
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 12:34
17-12-2010, 12:34

Педагог – як посередник у вирішенні учнівських конфліктів

Категорія: Педагогіка

Коли зустрічаються дві людини, на зустрічі присутні шестеро: кожен із двох, яким він бачить себе; яким його бачать інші; які вони є по суті, насправді. Вільям Джеймс У найбільш загальному вигляді конфлікт можна визначи­ти як загострення суперечностей, що виникають у ре­зультаті відмінності у поглядах, інтересах, прагненнях людей і сприймаються та оцінюються його учасника­ми як несумісні з їх власними. Це супроводжується спро­бами примусового нав'язування власної позиції і призводить до психологічної напруженості та протиборства. Основними складовими конфлікту є: учасники кон­флікту; причини його виникнення; сприйняття конфліктуючими один одного в ситуації, що виникла (насправді чи уяв­но); спрямованість і емоційна виразність дій конфліктуючих. У кожному конфлікті можна виділити його окремі компо­ненти (сторони) — пізнавальний, емоційний, вольовий. Піз­навальний компонент полягає в протиріччі сприймання тих чи інших подій, явищ, фактів його учасниками в існуючій ситуації, викривленні уявлень про індив
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 898
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 06:09
17-12-2010, 06:09

Модульна система навчання

Категорія: Педагогіка

План 1. Поняття про навчальний модуль; 2. Сутність модульно-розвиваючого навчання: а) модульний процес і структура навчального модуля; б) змістова характеристика етапів навчального модуля; в) контроль знань і самостійної роботи студентів. 3. Прогресивна система оцінювання успішності студентів. 1. Поняття про навчальний модуль Модуль (modulus) – міра. У педагогіці модуль – це функціональний вузол навчально-виховного процесу. Модульне навчання – це пакет науково-адаптованих програм для індивідуального вивчення, що забезпечує навчальні досягнення студентів з різним рівнем попередньої підготовки. Навчальний модуль – це система занять у вигляді сукупності систем знань, норм цінностей. Це поетапне відкриття студентом під впливом викладача цієї системи у ході пошукової пізнавальної активності. Модульне навчання зародилося в кінці 60-х років у англомовних країнах. Принцип його полягав у тому, що студент більш самостійно може працювати із запропонованою йому індивідуальною навчальною програмою ,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1018
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 04:41
17-12-2010, 04:41

Проблема реалізації компетентнісного підходу при вивченні курсу алгебри та початків аналізу

Категорія: Педагогіка

Сьогодні формування освітніх цілей відбувається не на рівні держав, а на міждержавному, міжнаціональному рівнях, коли основні пріоритети освіти й цілі проголошуються в міжнародних конвенціях та документах і є стратегічними орієнтирами міжнародної спільноти. Держави формують освітню політику, спрямовану безпосередньо на їх інтеграцію в міжнародні співтовариства. Зокрема це стосується Болонської декларації. У світлі приєднання України до Болонського процесу змін потребує не тільки процес навчання у вищій школі, але й навчання у старшій школі, яке є невід’ємною й важливою сходинкою до вищої освіти. Саме один із підходів до здійснення цих змін ми висвітлимо у даній статі. Важливим нині є не тільки об’єм знань, а й уміння ними оперувати, бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя. Прогресивна освітня спільнота сьогодні ставить перед собою нове завдання – сформувати у школяра та дор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 666
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-12-2010, 15:33
16-12-2010, 15:33

Логічна структура автоматизованої системи дистанційної освіти

Категорія: Педагогіка

Тенденції розвитку світу в напрямку глобалізації та інформатизації, вимагають від університетської освіти, особливо враховуючи важливу роль комп’ютерних та інформаційних Інтернет - технологій, радикальної зміни освітньої парадигми щодо сучасної культури навчання. Сучасні навчальні середовища на основі мультимедійних систем та телекомунікаційних мереж спроможні зберігати великі обсяги інформації, надавати можливість роботи з її різними видами: текстовою, графічною (статичними і динамічними зображеннями) та звуковою інформацією. Це сприяє інтегративності або цілісності пізнання, наближенню та взаємопроникненню предметних областей в єдиному змісті навчання на основі загальності та єдності законів природи. Дослідження й аналіз автоматизованих систем дистанційної освіти (АСДО) показує, що для реалізації більшості покладених функцій, вона повинна містити інформацію (знання) трьох видів: 1. 1. Про предметну галузь (модель предметної галузі - МПГ). Модель предметної галузі повинна відображати структуру предме
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1016
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-12-2010, 09:36
16-12-2010, 09:36

Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей у середньовічній Європі, в епоху Відродження та Реформації

Категорія: Педагогіка

Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху середньовіччя. Виникнення університетів Епоха середньовіччя охоплює період V — початок XVI ст. Від Римської імперії вона успадкувала християнську релігію в її західному різновиді — католицизм (з 1054 р.). Християнська церква стала головною ідеологічною силою, яка визначила розвиток культури. Церква різко негативно сприйняла античну культуру, вважаючи її гріховною. Аскетизм, ставши офіційною ідеологією, проповідував байдужість до світських благ і покору владі. Краса природи, мистецтво, втіхи особистого життя, допитливість розуму — все це було оголошено владою диявола. Людина розглядалась як гріховна істота, її тіло — як темниця для душі, яку слід було звільнити для вищого блаженства постами, молитвами, покаяннями. В епоху середньовіччя у Західній Європі склалося кілька типів виховних систем. Серед них вирізнялося церковне (духовне) виховання, що здійснювалося в християнській сім'ї та в церковних школах, на той час найпоширеніших (па
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1052
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-12-2010, 06:51
16-12-2010, 06:51

Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, що залишилися без опіки батьків

Категорія: Педагогіка

Мотивація: Після опрацювання теми ви зможете: - диференціювати форми опіки дітей-сиріт; - знати особливості соціалізації дітей в закладах інтернатного типу; - розуміти сутність та види прояву соціального сирітства в Україні. Сирітство - це соціальне явище, поява якого обумовлена наявністю в суспільстві дітей, батьки яких померли, а також дітей, які залишилися без піклування батьків у результаті позбавлення останніх батьківських прав або визнання їх в установленому порядку недієздатними, безвісно відсутніми. Згідно з Конституцією України "утримання і виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, покладається yа державу" (стаття 52). Сирота - дитина, що тимчасово чи постійно перебуває поза сімейним оточенням внаслідок втрати батьків, а також дитина, яка не може з певних причин чи з власних інтересів залишатися в сімейному оточенні і потребує захисту та допомоги з боку держави. Форми опікування дітей-сиріт Усиновлення (удочеріння)
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 654
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-12-2010, 01:33
16-12-2010, 01:33

Використання мотивації досягнення успіху для розвитку особистості і здібностей дитини

Категорія: Педагогіка

Механізм проступку, як і будь-якого акту з’ясування стосунків людини зі світом, лежать у відношенні між потребами та ситуацією їх задоволення. У межах цього відношення формуються властивості характеру: потреба виявляє себе у знайдених і відпрацьованих у соціальній ситуації розвитку способах її задоволення. У процесі діяльності потреби особистості опредметнюються і стають мотивами – конкретними зв’язками індивіда зі світом. Мотиви начебто втягують індивіда в життєву ситуацію, водночас розширюючи її межі. Проте ситуація нерідко чинить опір його активності й знищує індивіда хоча б в ідеальному плані виходити за наявності обмеження. Цей план отримує свою логіку розвитку й на межі зіткнення з ситуацією породжує тенденцію втілити своє “Я” всупереч ситуації. Це вже потреба особистості, яка шукає свій ідеальний мотив. Ним може бути певний образ світу, який все більше дистанціюється від образу сприймання. Чуттєве вступає в суперечність з абстрактним. Якщо шляхом вчинку індивід виходить на продуктивний рівень жи
^