Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1489
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-12-2010, 22:15
15-12-2010, 22:15

Естетичне виховання

Категорія: Педагогіка

Естетичне виховання - це процес формування цілісного сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності; здатність до творчого самовиявлення притаманна людині. Однак ця здатність вимагає свідомого, цілеспрямова­ного, планомірного і систематичного розвитку. Основою, на якій здійснюється естетичне виховання е певний рівень художньо-естетичної культури особистості, її здатності до естетичного освоєння дійсності. Цей рівень виявляється як у розвитку всіх компонентів естетичної свідомості (почуттів, поглядів, переживань, оцінок, смаків, потреб та ідеалів), так і в розвитку умінь і навичок активної перетворюючої діяльності у мистецтві, праці, побуті людських взаєминах. Формування у школярів певної системи художніх уявлень, поглядів, які зможуть допомогти їм виро­бити в собі дійові критерії естетичних цінностей, готовність та уміння вносити елементи прекрасного у своє життя, почи­нається із сприймання оточуючого. Завданням естетичного виховання е не тільки розши­рення художнього сприймання,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 850
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-12-2010, 19:02
14-12-2010, 19:02

Оптимізація індивідуально-професійного розвитку майбутнього практичного психолога в процесі навчання у ВНЗ

Категорія: Педагогіка

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства важливою є проблема професійної підготовки майбутнього практичного психолога, що передбачає формування його як активного суб’єкта діяльності, як зрілу особистість з розвинутими професійно-важливими якостями. Суспільна практика потребує великої кількості висококваліфікованих практичних психологів, що можуть здійснювати просвітницький, діагностичний, корекційний, розвиваючий, консультативний види роботи. Це потребує, по-перше, належного рівня підготовки, по-друге, високої відповідальності за результати своєї професійної діяльності. Становлення особистості практичного психолога здійснюється в процесі його професіоналізації і визначається правами, обов’язками та етичними нормами, які знаходять своє віддзеркалення у властивостях і якостях зрілої особистості, що здатна цілеспрямовано перетворювати внутрішній і зовнішній світ за своїми власними законами. У процесі професійної підготовки майбутній практичний психолог повинен сформуватися як активний
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 976
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-12-2010, 12:08
14-12-2010, 12:08

Вплив фразеологічних одиниць на мовленнєву культуру учнів

Категорія: Педагогіка

Згідно з вимогами часу та замовленням суспільства сьогодні, як ніколи, гостро постає питання підготовки фахівців різного профілю, які володіють кількома іноземними мовами. Це, в свою чергу, диктує необхідність якісної підготовки школярів до користування різними іноземними мовами. І хоч вільне володіння іноземною мовою залежить від багатьох факторів (уміння сприймати мовлення на слух, правильно оперувати граматичним матеріалом тощо), першорядного значення набувають лексичний запас, ерудованість та мовленнєве багатство потенційного учасника комунікативного процесу. Часткове вирішення цієї проблеми при вивченні англійської мови ми вбачаємо у розширенні мовного світогляду учнів шляхом ознайомлення їх з багатством лексичного складу, зокрема фразеологією англійської мови. Фразеологізмам властиві такі виразові якості як образність, емоційність, оцінність, експресивність. Образність є домінантною рисою фразеологічних одиниць, становить їхню естетичну цінність. У художній літературі фразеологічні звороти викор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4138
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-12-2010, 11:28
14-12-2010, 11:28

Творча спадщина Софії Русової. Періоду еміграції

Категорія: Педагогіка

ПЛАН І. Зміст педагогічної діяльності і науково-публіцистичної творчості Софії Русової 1922-1940 рр. 1.1. Педагогічні пріоритети теоретичного доробку С.Руслової еміграційної доби. 1.1.1. Джерела і проблематика педагогічних творів. 1.2. Вихований потенціал праць, жіночої тематики. ІІ. Внесок Софії Русової у розвиток української педагогічної думки 20-х – 30-х рр. ХХ ст. 2.1. С.Русова про теоретичні основи педагогіки. 2.2. Ідея нової української школи і національного виховання в еміграційному педагогічному доробку С.Русової. І. Зміст педагогічної діяльності і науково-публіцистичної творчості 1.1. Педагогічні пріоритети теоретичного доробку С.Русової еміграційної доби 1.1.1. Джерела і проблематика педагогічних творів Як уже зазначалося, теоретичні надбання Софії Русової періоду еміграції представлені трьома основними групами праць. Чільне місце в них (за обсягом і кількістю) посідають твори педагогічної тематики, у яких вчена "сягнула творчого "акме" -найвищого рівня зрілості" [
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 695
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-12-2010, 07:20
14-12-2010, 07:20

Аргументація доцільності вивчення композиційних основ на факультеті дизайну

Категорія: Педагогіка

Стаття розкриває важливість введення композиційного аспекту на практичних заняттях з рисунка та живопису для одержання якіснішого результату з основних дисциплін та при виконанні дипломного проекту. Стаття спирається на результати апробації експериментальних методик на практичних заняттях з рисунка та живопису у деяких групах. У дизайнерській діяльності уміння застосовувати закони композиції у творчих проектах дуже важливе. Незалежно від того, яку із сфер дизайну студент вивчає (модельєр, графік, фотовідеодизайн і т.д.), він повинен не тільки знати закони композиції, але і вміти застосовувати їх на практиці. Не можна створювати предмети дизайну спираючись тільки на конструктивні, колірні закони. Композиція виробів культурно-побутового призначення повинна задовольняти умови внутрішнього і зовнішнього ринку, естетичні смаки суспільства, відображати його зростаючу культуру і запити. Для дизайнерів необхідне системне вивчення основ теорії композиції. При роботі над будь-яким дизайнерським проектом н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 658
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-12-2010, 05:49
14-12-2010, 05:49

Технологія планування та його функції

Категорія: Педагогіка

Демократизація життя школи не тільки не знімає необхідності плануван­ня, а навпаки, посилює увагу до цієї проблеми. Широкі можливості в самостійному виборі засобів, посилення уваги до особистості кожного учня потребують більш чіткої організації всією навчально-виховного процесу, його планування та контролю. При ньому найактивнішу участь у складанні планів повинні взяти учні. Функції педагогічного планування полягають у передбаченні очікува­ного результату і логічно-формалізованому "проектуванню" того, як буде (повинен) розгортатися процес фізичного виховання в конкретних умовах (на основі загальних закономірностей). Плани дають змогу дивитися далеко вперед, визначати мету І конкретні завдання, передбачати найефективніші засоби та шляхи їх розв'язання Досвід роботи з фізичного виховання у школі свідчить, що найкращих результатів досягають педагоги, котрі сумлінно ставляться до проектування своєї діяльності. Функції контролю полягають у: • об'єктивній оцінці Індивідуальних передумов досягнення м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 664
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-12-2010, 00:12
14-12-2010, 00:12

Закріплення вивченого про дієслово як частину мови

Категорія: Педагогіка

Мета. Формувати вміння знаходити дієслова у мовлені. Розвивати навички каліграфічного письма, мовлення учнів. Викохувати любов та шанобливе ставлення до книги. Обладнання. “Чарівна книга”, записи на дошці. Зміст уроку І. Організаційна частина. ІІ. Мотивація навчальної діяльності. - Діти, уже кілька уроків підряд ми присвячуємо дієслову. А сьогодні на уроці ми пригадаємо все те, що ми про нього вивчили. Але для цього треба активно працювати на уроці, допомагати мені. ІІІ. Хвилинка каліграфії. - Спочатку почнемо з того, що попрацюємо над каліграфією. Послухайте загадку (1 учень читає з переносної дошки) Бачить – не бачить, Чути – не чує, Мовчки говорить, Добре мудрує. Кривду соромить, Правди навчає, Часом жартує. Смішки справляє. - Діти, здогадались, що це? (Книжка) - У цьому слові є буква К і такі буквосполучення: кн ни жк книжка. Запишим рядочок бук К, буквосполучення і слово. - Відшукайте слова, які допомогли відгадати загадку (Діти по черзі називають слова). - Що означають ці слова? (Ді
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2214
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 19:21
13-12-2010, 19:21

Порівняльна педагогіка як наука

Категорія: Педагогіка

План 1. Мета та завдання порівняльної педагогіки. ЇЇ місце в структурі педагогічної науки. 2. Виникнення порівняльної педагогіки. 3. Порівняльна педагогіка в СРСР та Україні. 1. Мета та завдання порівняльної педагогіки. Її місце в структурі педагогічної науки. В умовах розбудови національної системи освіти в Україні та її інтеграції у європейський та світовий простір актуальним є аналіз стану та тенденцій розвитку освіти як в Україні, так і у світі. Лише зіставляючи результати цього аналізу, можна запропонувати напрямки адекватного розв’язання проблем, які виникають, і прогнозувати найбільш вірогідні шляхи розвитку освіти. Окреслені питання є покликана розв’язувати порівняльна педагогіка. Порівняльна педагогіка - це дисципліна з теорії освіти, яка займається аналізом, порівнянням та оцінюванням освітньої політики, освітніх систем у різних країнах у зв'язку з їх політичним, суспільним, економічним життям. Пошук загального й специфічного в освітніх системах різних народів дозволяє знаходити і науково
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2890
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 12:54
13-12-2010, 12:54

Нестандартні уроки в початкових класах

Категорія: Педагогіка

Отже, нестандартні уроки в початкових класах руйнують застилі штампи в організації навчально-виховного процесу школярів, спрямовуючи їх в русло активізації пізнавальної самостійності й творчої активності. Найвищої майстерності в проведенні такого уроку досягає той учитель, який дозволяє своєму класові вільно почуватися й переживати, але утримує його в тих рамках, які потрібні для успіху в навчанні. Користуючись свободою творчості й самостійної діяльності, учні не повинні забувати, що вони на уроці та дотримуватися певної дисципліни. Розглянемо докладніше найпоширеніші різновиди нестандартних уроків. Урок-звіт Такий урок, як правило, проводиться наприкінці семестрі (навчального року) з метою перевірки знань, умінь і навичок учнів з однієї або кількох тем. Програма уроку-звіту планується завчасно вчителем або дітьми обираються ведучі журналістки, вчена рада огляду знань значущість уроку-звіту безсумнівна: ці повторення вивченого матеріалу (віршів, пісень, розв’язування нетрадиційних математичних завдань)
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 360
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-12-2010, 01:43
13-12-2010, 01:43

Становлення теоретичного інтелекту та практичного мислення в середньому шкільному віці

Категорія: Педагогіка

Із розвитком, вага головного мозку підлітка наближується до ваги мозку дорослої людини. Далі розвиваються лобні ділянки мозку, частково скроневі та тім’яні, кора головного мозку вдосконалюється на внутрішньоклітинному рівні. Інтенсивний розвиток вищої нервової діяльності виявляється у розумовій активності підлітка. Мислення в середньому шкільному віці пронизує процеси уваги, сприймання, пам’яті, підвищується його роль у мовних актах, уяві, емоційному житті учнів. Однією із рис підлітків є критицизм, тобто несприйняття на віру пояснень вчителя, батьків. Вони намагаються знайти докази, які заперечують та, що їм говорять. Це свідчить про посилення мислительної активності. Проходить дальше вдосконалення процесів порівняння об’єктів, їх аналізу і синтезу, абстрагування їх істотних ознак, узагальнення, утворення понять та оперування ними. Мислення з конкретно-понятійного поступово стає абстрактно-понятійним, розвивається здатність конкретизувати абстрактні поняття, розкривати їх зміст у конкретних образах,
^