Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1880
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-10-2010, 11:07
1-10-2010, 11:07

Структура моральної свідомості. моральні норми й принципи

Категорія: Філософія

Поняття моральної свідомості В навчальній, науковій та нау­ково-популярній літературі не­рідко можна зустріти терміни «моральна свідомість», «наукова свідомість», «естетична свідомість», «політична свідомість», «релігійна свідомість» тощо. З огляду на це важливо мати на увазі, що свідомість людини за своєю природою є цілісною і аж ніяк не скидається на шафу, в якій за алфавітом розставлені окремі теки: «естетика», «міфологія», «мораль», «наука» тощо. Яким конкретним різновидом духовної діяльності не займалася б людина, її реалізує одна й та ж сама свідомість, що тим самим і засвідчує свою внутрішню сутність. Тому, коли ми звернемося до свідомості мораль­ної, в убранні її специфічних понять і визначень перед нами поставатиме зрештою не що інше, як людська свідомість узагалі, з властивими їй внутрішніми механіз­мами, смисловим і ціннісним змістом. Разом з тим ідеться про вельми специфічну ділянку праці людської свідомості, яка потребує особливих кро­ків і форм мислення, предметне зумовлених низкою власн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1121
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 08:14
30-09-2010, 08:14

Філософи періоду Просвітництва про суспільне життя та людину

Категорія: Філософія

ПЛАН I. Вступ II. Французьке просвітництво III. Англійське просвітництво IV. Німецьке просвітництво Вступ Ні про одну культуру аж до Нового часу неможна було сказати , що основою її розвитку був пошук індивідуальності , прагнення усвідомити й обґрунтувати незалежне достоїнство особливої індивідуально їдумки , смаку , дарування , способужиття , тобто самоцінність відмінності . Одержавши перші імпульси в італійському Відродженні , пройшовши черз ряд складних перетворень у XVІІ столітті , лише наприкінці епохи Просвітництва ця ідея цілком сформувалася й у минулому сторіччі стала будувати собі дорогу на європейському ґрунті , потроху втрачаючи зухвалу незвичність. Ідея "індивідуальності" , як це не здається дивним , була невідома всім традиціоналістстичним суспільствам , включаючи і греко-римську Античність . Саме це слово "індивідуальність" , як і слово "особистість", з'явилося якихось двісті-триста років тому . Специфічне і революціонізуюче уявлення про індивідуальніс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 344
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 03:07
30-09-2010, 03:07

Типові концепції зла та їхня спільна основа

Категорія: Філософія

Як в історії культури, так і в повсякденній життєвій практи­ці ми стрічаємо деякі типові концепції зла, що змальовують з різних сторін його сутність. Так, в античному світі панував, як відомо, синкре­тизм, нероздільна єдність етичних та естетичних цінно­стей. Якщо найпрекраснішим, що міг уявити собі античний грек, був чудовий упорядкований космос (гр. kosmos власне й означає порядок), то він же поставав і як вище втілення добра. Відповідно уособленням пот­ворства й зла вважався хаос — стан безладдя, де поря­док порушено і кожна частинка існує сама по собі, як їй заманеться, підкорена лише власній темній долі. «Як у космосі», могла сказати людина тієї доби, маючи на увазі «як належить», «порядно», «добре»; у свою чергу, «непристойно», «непорядно», «зле» виглядало «не так, як у космосі», тобто без належного ладу й гармонійного співпідпорядкування. Далі, якщо звернутися до релігійного, зокрема християнського, світогляду, зло виступає передусім як гордість, погорда. Саме гордість — визначальна риса Люцифера, бу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1117
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2010, 11:56
27-09-2010, 11:56

Матеріальні основи розвитку суспільства

Категорія: Філософія

ПЛАН Вступ 1. Філософське розуміння суспільства 2. Праця як діяльність. Поняття суспільного і матеріального виробництва 3. Продуктивні сили суспільства 4. Наукова технічна революція як базова матеріальна основа розвитку сучасного суспільства Список використаної літератури Вступ У соціальній філософії рушійними силами розвитку суспільства вважають різні суспільні явища: об'єктивні суспільні суперечності, продуктивні сили, спосіб виробництва та обміну, розподіл праці, дії великих мас людей, народів, соціальні революції, потреби та інтереси, ідеальні мотиви тощо. Вони, таким чином, пов'язуються з суперечностями суспільного розвитку та їх вирішенням, з соціальним детермінізмом, з об'єктивними та суб'єктивними чинниками історії, з діяльністю людей або ж є комплексом усіх цих чинників. Кожний із вказаних підходів правомірний, відображає якусь долю істини. Рушійні сили розвитку суспільства пов'язані насамперед з діяльністю людей. В даній роботі спробую дослідити матеріальні основи розвитку суспільства. 1.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 816
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-09-2010, 18:44
25-09-2010, 18:44

Філософія Стародавнього Сходу

Категорія: Філософія

1. КИТАЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ Китай - одна з найдавніших цивілізованих держав світу. Письмова історія Китаю складає майже п'ять тисячоліть, а ідеал високої давнини, вічності небесної імперії і в сучасних умовах спонукає китайських мислителів порівнювати сучасність з коріннями великої китайської культури, що сягають глибин тисячоліть. Трепетне ставлення до традицій в Китаї має особливий культурний зміст, що породжує у європейців уявлення про Китай, як про суспільство традиціоналістського (патріархального) типу. Якщо на ранніх етапах розвитку філософської думки на передньому краї стояли безособово-узагальнені уявлення про світ, то згодом дедалі більше уваги приділяється проблемам Людини, її життя. В самій же китайській культурі така проблема поставлена ще в VI ст. до н. е. Конфуцієм, який намагався осмислити поняття писемність, культура, словесність. Для ознайомлення з поглядами і життям Конфуція стала складена його учнями книга «Лунь юй», де записані його вислови і вчинки. Основні поняття етики Конфуція є гуманні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 349
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-09-2010, 10:13
23-09-2010, 10:13

Анархізм, як суспільно-політичні рух в суспільно політичній течії в світовому політичному процесі

Категорія: Філософія

План 1. Анархізм. 2. Анархо-синдикалізм. Анархізм (від грецького anarchia — безвладдя, стихійність, неорганізованість, безладдя, хаос) — соціально-політична течія, що спрямована на звільнення від всіх форм політичної, економічної і духовної влади, заперечення держави як форми організації суспільства та її влад­ного впливу, утвердження досягнення нічим не обмеже­ної свободи людини як своєї мети. Ідеї анархізму знаходимо у праці «Республіка» дав­ньогрецького філософа Платона. Елементи анархізму ми знаходимо у філософії стоїків (Зенон, Хризип — у Древній Греції, Сенека, Епікур, Марк Аврелій — у Ри­мі), працях філософів-просвітителів (Руссо, Дідро), ідеології «скажених» епохи Великої Французької ре­волюції. Вперше спробував проаналізувати політичні і економічні форми анархізму наприкінці XVІІІ ст. анг­лійський письменник У.Годвін. Як суспільно-політична течія анархізм формувався у 40-70-х роках XIX ст. у країнах Західної Європи, де була значною частка дрібнотоварного і ремісничого виробництва. Основні теоре
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1027
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-09-2010, 18:01
18-09-2010, 18:01

Гiпотетична реконструкцiя i принцип демаркацiї

Категорія: Філософія

Власна методологiчна концепцiя була запропонована К.Поппером, для вирiшення проблеми визначення кращої з конвенцiонально прийня­­­тих науковим товариством теорiй, вона отримала назву "фаль­­­сифiкацiонiзм", оскiльки її основним принципом є принцип фаль­­­сифiкацiї. Карл Поппер (1902-1994) - австрiйський фiлософ, що розпочав свою наукову дiяльнiсть у Вiднi (славнозвiсному центрi iндуктивних наук), а з 1946 р. - проф. Лондонської вищої школи економiки i полiтичних наук. Вiн автор концепцiї "критичного рацiоналiзму". Його погляди формувалися пiд значним впливом логiчного пози­­­тивiзму, проте свої головнi iдеї вiн створював на грунтi критики методологiчних принципiв iндуктивiзму. Фундаментальному принципу iндуктивної методологiї наукового пiзнання - верифiкацiї (емпiричного пiдтвердження) К.Поппер проти­­­ставляє принцип фальсифiкацiї - можливостi заперечення будь-якого теоретичного науково доведеного твердження. Слiд зазначити, що фальсифiкацiя (вiд лат. faisus - помилковий та facio - р
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 596
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-09-2010, 14:08
13-09-2010, 14:08

Вихідні ідеї філософії гуманізму та їх світоглядне значення

Категорія: Філософія

План 1. Вступ 2. Гуманізм епохи Відродження. 3. Філософські ідеї епохи Відродження, їх значення. 4. Список використаної літератури. 1. XV-XVI ст. в історії філософської думки прийнято називати епохою Відродження, Ренесансу (від фр. renaissance — відродження). Цей термін вживається на означення періоду відродження античної культури під впливом суттєвих перемін в соціально-економічному та духовному житті Західної Європи. Але надто спрощено було б вважати, що поняття Відродження відбиває лише смисл тієї епохи і що в духовному житті спостерігається механічне перенесення на тогочасний грунт культурного надбання античності. В новій культурі, окрім ренесансу античності, значною мірою знаходить відбиття соціально-економічний та духовний зміст середньовіччя. У царині філософії спостерігається складний, непослідовний, часто суперечливий характер філософських поглядів. Тому надто складно визначити певну систему поглядів, більш-менш сталі напрямки чи філософські течії того періоду. Навіть погляди окремих філософів
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 704
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-09-2010, 06:11
13-09-2010, 06:11

Брахманізм як релігійно-філософська течія

Категорія: Філософія

ПЛАН 1. Історія брахманізму 2. Ведійські джерела брахманізму 3. Брахмани 4. Араньякі 5. Упанішади 6. Смріті Висновки Список використаної літератури 1. Історія брахманізму Приблизно з середини II тисячоріччя до н.е. через гірські перевали на північно-заході Індостану стали проникати войовничі кочові племена. Вони називали себе аріями. Їх вторгненню передувала тривала історія переселення народів, які говорили на індоєвропейських мовах. Причина, яка змусила їх залишити свою найдавнішу прабатьківщину, залишається поки що до кінця не з'ясованою. Настільки ж спірним є і питання про те, де знаходилася їх прабатьківщина. Припущення стосуються величезної території: від Балканського півострова до приуральських степів і Малої Азії. Древні арії кочували по приаральських і прикаспійських степах. Одна з груп племен приблизно в III тисячоріччі до н.е. дійшла до сучасного Афганістану, а відтіля пізніше проникла в Індію. З цього і починається тривала історія індійських арієв, повна славних справ, героїчних здійс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 817
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-09-2010, 08:44
10-09-2010, 08:44

Метод i методологiчне дослiдження

Категорія: Філософія

Коли доведення геометричної теореми у давнiх грекiв виявлялося настiльки очевидним та ясним, що полягало, для прикладу, у прове­­­деннi всього лише однiєї (додаткової) лiнiї на геометричному крес­­­леннi, то вони в таких випадках без якихось додаткових слiв про смисл доведення пiдписували креслення своїм знаменитим та добре вiдомим з iсторичних текстiв - "Дивись!". I що можна було б заперечити людинi, яка б, скажiмо, у вiдповiдь на цю пропозицiю просто повернулася б до креслення спи­­­ною. Добре б, якби при цьому вона обмежилась ввічливим: "Вибачте, але я не розумiю". Гiрше, мабуть (щоправда, невiдомо - для неї са­­­мої чи геометрiї), коли б вона заявила з апломбом чи необґрунтованою погордiстю сучасного прагматика, мовляв: "Ви не маєте нiякої влади над моїми думками". Звертаючись до поняття "науковий метод" слiд зробити декiлька загальних зауважень, якi безпосередньо, як декому здається, не стосуються проблем наукового пiзнання. Розглядаючи метод у якостi певного
^