Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1414
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-01-2011, 21:08
12-01-2011, 21:08

Філософія давніх слов'ян

Категорія: Філософія

Виникнення філософської думки в Україні пов'язане насамперед з появою такої історичної спільності людей, як український народ. Адже кожен народ демонструє своє право на життя не тільки здатністю до виживання, а й силою духу взагалі, і філософського зокрема. Свідченням того, що ще за давніх часів український народ був високорозвинутою спільнотою, є результати дослідження Трипільської культури, а значно пізніше — геніальна пам'ятка українського народу V-IX ст., написана у IX і переписана в XVI чи в XVII ст., "Велесова книга". Представлена у "Велесовій книзі" характерологія українського народу показує, що початки української філософії зумовлені духом віри, любові і надії, а вінцем цього духу є свобода. З початків свого світоглядно-філософського усвідомлення український народ заявляє: "А йдемо куди — знаємо: по землі на гори і в луку моря" (Велесова книга. — К., 1994. — С. 26). Знає тому, що є цивілізованим народом: "Правда така, що ми Дажбожі внуки уму, а ум великий божий є є
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1073
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-01-2011, 20:05
12-01-2011, 20:05

Німецька класична філософія (ХVІІІ – ХІХ ст.) Основні філософські ідеї І.Канта

Категорія: Філософія

Імануїл Кант (1724 – 1804) – німецький філософ і вчений, родоначальник німецької класичної філософії. Народився в м. Кенігсберзі (Прусія) в родині ремісника. Закінчив теологічний факультет Кенігсберзького університету, в якому спочатку був доцентом, потім професором і ректором. Викладав у ньому ряд курсів філософії, логіки, математики, механіки, фізики, географії, антропології і загальної історії. Був енциклопедично ерудованою людиною. Розрізняють два періоди в творчій діяльності Канта – “докритичний” (до 1770 р.) і “критичний”. В “докритичний” період Кант виступив як крупний вчений, теоретик, природодослідник. В цей період він визнавав можливість об’єктивного існування речей поза свідомістю людини. “Ідеалізм, – писав Кант, – полягає в утвердженні, що існують лише мислячі істоти, а речі суть лише наші уявлення ., яким насправді не відповідає ніякий предмет. Я ж, навпаки, кажу: нам дані ці речі як такі, що знаходяться поза нами . Я визнаю, що поза нами існують тіла, тобто речі, які самі по собі нам невідо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1184
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-01-2011, 00:52
12-01-2011, 00:52

Методи наукового пізнання

Категорія: Філософія

Виходячи з емпіричного й теоретичного рівнів пізнання, які розрізняються не тільки за ступенем значимості в них чуттєвого та раціонального моментів, глибиною, повнотою, всебічністю осягнення об'єкта, а й цілями досягнення та способами вираження знань, потрібно охарактеризувати й основні методи, які тут застосовуються. На емпіричному рівні застосовують спостереження, вимірювання, описання, експеримент та фізичне моделювання. Спостереження — це впорядкована система фіксування та сприйняття властивостей і зв'язків досліджуваного об'єкта в природних умовах або в умовах експерименту. Спостереження полягає в цілеспрямованому сприйнятті предметів дійсності для одержання безпосередніх чуттєвих даних про об'єкт пізнання за допомогою відчуттів, сприйняттів та уявлень. Структурними компонентами спостереження є сам спостерігач, об'єкт дослідження, умови та засоби спостереження (прилади, установки, вимірювальні знаряддя тощо). Спостереження не є пасивним. У ньому реалізується активний характер пізнання й зростає рол
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1564
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 18:44
11-01-2011, 18:44

Що таке категорії моральної свідомості?

Категорія: Філософія

Категорії – це такі основоположні поняття, які виступають водночас і відображенням найзагальніших властивостей дійсності, й актуальними формами діяльності свідомості, яка з даним аспектом дійсності має справу. Говорячи про категорії моральної свідомості, потрібно усвідомити, що вони – зовсім не якісь сухі абстракції, в них акумулюються реальні людські тривоги, радощі й страждання. Існування подібних категорій свідчить про певну буттєву вкоріненість людської свідомості, про її реальні витоки. Так, категорія добра, яка розглядається як цінність і провідна ідея моральної свідомості, що безпосередньо виводить її до проблем буття, проблем морального упорядження світу, визначає разом з тим і фундаментальну внутрішню форму діяння самої цієї свідомості. Для того, щоб серйозно ставитися до своїх обов’язків, прагнути до реалізації добра, шукати можливість зробити свій внесок у розвиток позитивних начал зовнішнього буття, людина передусім має бути впевненою, що ці позитивні начала справді-таки існують, має б
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2051
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-01-2011, 10:48
10-01-2011, 10:48

Рівні та форми пізнання. Пізнання як процес

Категорія: Філософія

ПЛАН 1. Проблема пізнання у філософії 2. Суб’єкти та об’єкти пізнання 3. Проблема істини в пізнанні 4. Форми та рівні пізнання 5. Список використаної літератури 1. Проблема пізнання у філософії Пізнання — процес цілеспрямованого, активного відображення дійсності в свідомості людини, зумовлений суспільно-історичною практикою людства. Він є предметом дослідження такого розділу філософії, як теорія пізнання. Теорія пізнання (гносеологія) — це розділ філософії, що вивчає природу пізнання, закономірності пізнавальної діяльності людини, її пізнавальні можливості та здібності; передумови, засоби та форми пізнання,'а також відношення знання до дійсності, закони його функціонування та умови й критерії його істинності й достовірності. Головним у теорії пізнання є питання про відношення знання про світ до власне світу, чи спроможна наша свідомість (мислення, відчуття, уявлення) давати адекватне відображення дійсності. Вчення, що заперечує можливість достовірного пізнання сутності дійсності, дістало назву агн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 528
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-01-2011, 06:13
8-01-2011, 06:13

Філософія та соціальні процеси в сучасному українському суспільстві

Категорія: Філософія

У процесі національного відродження духовної культури українського народу важливе місце у комплексі наук належить філософії, реалізації нею питань, структури, характеру філософської думки України. Дослідження історії філософської думки в Україні як невід'ємної складової частини світової культури. Функціонування філософських ідей створює філософсько-світоглядний ґрунт тієї культури, що об'єднує людей, які живуть в Україні і формують її народ. По-друге, історія філософії в Україні охоплює філософські проблеми і теорії, розроблені і сформовані саме філософами вихідцями з України. Це найвіддаленіші від суто української національно-культурної проблематики дослідження. У них слабкіше виражається характер власне української культури. Нарешті, до історії української філософії входять дослідження її специфіки, національних особливостей, традицій. Мова йде про світоглядну ментальність, що визначає власне українське бачення світу, про комплекс світоглядних ознак, що зумовлюють визначеність духовного світу нації
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1834
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-01-2011, 05:17
8-01-2011, 05:17

Суспільно-економічна формація

Категорія: Філософія

Вперше термін "суспільна формація" вжив К.Маркс у грудні 1851 р. у своїй праці "Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта". Вдруге він використовує цей термін у травні 1858 р. в "Економічних рукописах 1857-1859 pp.", втретє, — у 1859 р. в передмові до праці "До критики політичної економії". Загалом же до виходу в світ першого тому "Капіталу" (вересень 1867 p.) поняття "формація" зустрічається у Маркса не менше 25 разів. Ф.Енгельс же вперше вживає це поняття у 1868 р. у конспекті першого тому "Капіталу" та в одній з рецензій на цей том. Окрім цього, у його працях поняття "формація" зустрічається ще чотири рази, причому використовується суто термінологічне. Отже, на основі викладеного вище можна зробити, принаймні, два висновки. 1. Поняття суспільно-економічної формації входить до власного категоріального апарату вчення, розробленого Марксом та Енгельсом, і є одним із наріжних в контексті цього вчення. 2. Левова частка роботи з форму
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2758
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-01-2011, 20:18
7-01-2011, 20:18

Ідейні джерела екзистенціалізму та філософська концепція Ж.-П.Сартра та філософська концепція свободи

Категорія: Філософія

План Вступ……………………………………………………………………… .3 Розділ І. Ідейні джерела екзистенціалізму Ж.-П.Сартра………………… 5 1.1. Умови виникнення екзистенцалізму та його сутність……………… 5 1.2. Атеїстичний екзистенціалізм Ж.-П.Сартра і його філософський метод…………………………………………………………………… ….16 Розділ ІІ. Філософська концепція свободи Ж.-П.Сартра…………… .…23 2.1. Свобода і вибір…………………………………………………… .….23 2.2. Свобода та відповідальність…………………………… .…….35 Висновки…………………………………………………………………….42 Література……………………………………………………… .…………44 Вступ Поняття "свобода" багатозначне і багатостороннє. Свобода може бути особистісною, соціальною, моральною, політичною. Проблема свободи викликає цікаві суперечки, філософські дебати на тему свободи не припиняються вже дві тисячі років, але проблема залишається до цього часу не вирішеною. Тому ціллю даної роботи є розгляд деяких аспектів свободи, які мають важливе значення для людини. А звідси головна увага буде приділятися людській (особистісній) свободі. Оскільки людина є суб'
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1127
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 11:19
6-01-2011, 11:19

Середньовічна філософія

Категорія: Філософія

Виникненню середньовічної філософії передував ряд змін не тільки у сфері економічно-політичних відносин, а передусім у світоглядній орієнтації тодішнього суспільства. Розвиток монотеїстичної релігійності призвів до перемоги християнства, яке й стало пануючою ідеологією, А християнство, як і будь-яка інша ідеологія, прагнуло знайти філософське обгрунтування своїх основних ідей. Першою спробою філософського обгрунтування християнства була патрістика. Це був визнаний офіційною церквою напрямок у філософії, який розроблявся "батьками церкви". До них належать: Афанасій Олександрійський, Василь Великий, Григорій Нісський, Григорій Назіанзін, Амвросій Медіоланський, Августин Блаженний, Іоанн Дамаскін та ін. Одним із найбільш яскравих представників патрістики був єпископ із Гіппона (Північна Африка) Августин, якого католицькі богослови нарекли ще й ім'ям Блаженний. Августин вважав, що філософія поза богослов'ям — ніщо. Воюючи з "язичеством", як він називав античну філософію, Августин намагався р
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 347
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 02:41
6-01-2011, 02:41

Політика рівності: гендерний аспект проблеми зайнятості жінок (Україна, Британія)

Категорія: Філософія

Гендер – це соціальний статус, який визначає індивідуальні можливості у сфері освіти, у професійній діяльності, можливості доступу до влади, сексуальність, сімейну роль, репродуктивну поведінку. Кожне суспільство має певну гендерну систему, елементами якої є множинні гендерні рольові прояви, ідеї, неформальні та формальні правила та норми, визначені відповідно до місця, цілей і співвідношень статей у суспільстві. Гендерна система передбачає гендерний вимір публічної та приватної сфер. Вона є відносно стабільною, але все ж таки мають місце певні зміни. Наприклад, для першої половини ХХ ст. для класичного капіталізму в публічній сфері переважає чоловіча зайнятість, а приватна сфера – жіноча. В постіндустріальному суспільстві змінюються культурні цінності і, також гендерна система. З часом класичні гендерні рольові прояви витісняються на зміну приходять ролі „рівного статусу”, які передбачають паритетні відносини між чоловіком та жінкою, згідно з якими на зміну ієрархії патріархату приходить зрівняння в п
^