Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 761
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-02-2011, 20:41
24-02-2011, 20:41

Темперамент у структурі особистості

Категорія: Психологія

ТЕМПЕРАМЕНТ (лат. Temperamentum - належне співвідношення рис від tempero - змішую в належному стані) - характеристика індивіда з боку динамічних особливостей його психічної діяльності, тобто темпу, швидкості, ритму, інтенсивності, що складають цю діяльність психічних процесів і станів.
Темперамент- якість особистості, що сформувалося в особистому досвіді людини на основі генетичної обумовленості його типу нервової системи і значною мірою визначальний стиль його діяльності. Темперамент відноситься до біологічно обумовлених підструктур особистості. Розрізняють чотири основних типи темпераменту: сангвінік, холерик, флегматик і меланхолік.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3636
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2011, 18:14
21-01-2011, 18:14

Психіка як "Внутрі-буття". Людина — вчинок — світ. С. Л. Рубінштейн (1898-1960)

Категорія: Психологія

Установленні вітчизняної психологічної думки особливу заслугу має видатний філософ і психолог С.Л.Рубінштейн. Він прожив в Ук­раїні понад 40 років, переїхавши до Ленінграда лише в 1930 р. В ук­раїнський період діяльності предметом уваги вченого була творча осо­бистість в її певній історичній ситуації. Рубінштейн приділив також вели­ку увагу розробці проблем логіки як теорії знання, цікавився віковими особ­ливостями мислення, його загальною філософсько-психологічною структу­рою. Крім того, Рубінштейн із запалом відгукувався на нагальні питання суспільного життя, займався проблемами формування людини нового, соціалістичного суспільства. У статтях Рубінштейна ''М.М.Ланге" і "Принципи творчої са­модіяльності (До філософських основ сучасної педагогіки)" особливо ви­разно проходять думки про типи особистостей вчених-творців: один із них, за класифікацією Рубінштейна. не реалізує всі свої можливості через неви­черпність власного творчого потенціалу. Життєвий шлях такого вченого сповнений трагіч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1196
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2011, 04:41
21-01-2011, 04:41

Рольова компетентність і адаптивність особистості

Категорія: Психологія

Людині в своєму житті доводиться грати багато різноманітних ролей. Можна без перебільшення сказати, що психологічні ролі особистості складають її соціальне обличчя, визначають успішність її функціонування в соціумі, а отже - істотним чином впливають на її життєву компетентність в цілому. Існують різні види класифікацій ролей: за сферами діяльності ролі поділяються на професійні, сімейні тощо; за рівнем попередньої заданості діляться на конвенційні, тобто закріплені в соціальній структурі, та міжособові; за рівнем активності особистості ролі можуть поділятися на аскриптивні, чи такі, що задані соціальною позицією людини, та досяжні, тобто такі, яких людина досягла в процесі життєдіяльності. Важливою в нашому контексті є класифікація ролей за ступенем їх участі в житті людини, а зрештою - за рівнем включеності в структуру її особистості. За цим критерієм ролі поділяються на ситуативні (тобто такі, які існують обмежений відрізок часу і визначаються певною конкретною ситуацією, наприклад, пасажир, покупець тощ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 951
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2011, 03:26
21-01-2011, 03:26

Сексуальність як детермінанта жіночої ідентичності

Категорія: Психологія

Проблема жіночої ідентичності в сучасному суспільстві прямо пов’язана з проблемою жіночої сексуальності, а отже й проблемою жіночності. Для багатьох жінок самовираження через почуттєві відносини часто стають серйозною психологічною проблемою, з якою вони змушені звертатися до психотерапевта. Бути асексуальною в нашому суспільстві вважається такою ж вадою, як колись у вікторіанській Англії одержувати задоволення від сексу. Ця стаття є результатом рефлексії автора, як теоретичної, так і практичної, щодо проблеми жіночої сексуальності та жіночої ідентичності, про взаємозв’язок і роль цих явищ у житті сучасних жінок. Постановка проблеми Сексуальна розкутість, популярна в другій половині ХХ століття, привела до несподіваного результату – втрати жінкою інтересу до сексуальних задоволень і, відповідно, самого сексуального задоволення. Сексуальність перестала бути заборонною, але вседозволеність, зведена до технічних прийомів, і сексуальна освіченість обернулися внутрішньою тривогою щодо власної жіночої сексу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 473
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 17:33
20-01-2011, 17:33

Е. Борінг: інсайт генія; Zeitgeist і наукова творчість у поступі експериментальної психології

Категорія: Психологія

Спекулятивний дух історико-психологічного дослідження зазнав ще більших втрат у спробі висвітлити історію експериментальної психології, здійсненій Е.Борінгом. Його праця вийшла в світ 1950 року, оновлене видання — у 1957 році з присвятою Е.Тітченеру. Не спекулятивний, а теоретичний дух цієї книжки виявився досить висо­ким. Упродовж усього свого дослідження Борінг дотримується принципу, сформульованого Гете, а саме: Zeitgeist — віднаходження духу часу, який виражає загальну ідеологію епохи, спрямування наукових і філософських пошуків і саме натхнення дослідників, їхню пошукову мотивацію. У зв'язку з цим праця Борінга може вважатися класичною розробкою спеціальної історії психології. Книга вміщує величезний емпіричний матеріал, внутрішньо пов'язаний з генеральним спрямуванням експериментальних досліджень. Одне з головних завдань у тлумаченні історії психології Борінг бачить у перевірці головних понять загальної психології, що виходять за межі використання психології переважно у навчанні, терапії та у відпов
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1213
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 17:12
20-01-2011, 17:12

Соціалізація підростаючого покоління в системі українських молодіжних організацій

Категорія: Психологія

Українське суспільство, як і будь яке інше, зацікавлене у власному відтворенні у наступних поколіннях. Це зумовлює актуальність проблем, пов»язаних з процесом соціалізації української молоді, тобто процесами, кінцевим результатом яких є засвоєння молоддю системи цінностей, норм і настанов, що притаманні суспільству. На порозі нового тисячоліття, на переломі епох суспільство потребує людей свідомих, цілеспрямованих, діяльних у побудові свого життя, соціально активних, здатних до індивідуальної творчої роботи спрямованої на перетворення дійсності і самих себе. На жаль, сьогодні соціальна активність сприймається в урізаних формах і не сприймається на її вищому рівні - як діяльна, активна участь у справах суспільства. Упродовж останніх років практично не змінюється структура життєвих цінностей. На першому місці - сімейне благополуччя, добрі стосунки з оточуючими, на останньому - високий статус, активна участь у громадському житті. Спостерігається тенденція до підвищення значущості цінності розваг для особи
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 945
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 07:53
19-01-2011, 07:53

Особистісні орієнтації майбутнього педагога в контексті його інтеракційного становлення

Категорія: Психологія

Проблема педагогічної взаємодії — одна з визначальних у психолого-педагогічній науці. Це обумовлено її впливом на процес самоактуалізації особистості майбутнього педагога. Адже вкрай важливо враховувати складні динамічні процеси, що розгортаються в ході навчання, внутрішньоособистісні зміни його учасників і весь цілісний контекст педагогічної взаємодії. Відтак предметом досліджень науковців стали чинники, що виникають у процесі педагогічної взаємодії як міжособистісні стосунки, формування професійних якостей особистості тощо. Звідси постає „необхідність розгляду педагогічної взаємодії як багатомірного, багатофакторного явища, результати котрого можуть бути не тільки не безпосередніми, але й опосередкованими і відтермінованими в просторі і часі, і які не завжди підлягають навіть тонкому педагогічному спостереженню” [1, с. 5]. Згідно з таким підходом до проблеми педагогічної взаємодії у вузі постає потреба аналізу системи детермінант, що обумовлюють професійне зростання і становлення особистості майбутнього п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 927
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 02:58
19-01-2011, 02:58

Теоретичні та практичні аспекти формування мотивації досягнення

Категорія: Психологія

1. Теоретичні концепції розвитку мотивації досягнення У психології перші спроби цілеспрямованої зміни мотивів припадають на початок 60-х років. Слід зазначити, що всю першу половину XX ст. у зарубіжній психології панували психоаналітичні погляди щодо мотивації поведінки, за якими основні мотиви людини формуються в ранньому дитинстві. Наприклад, мотивація досягнення (яка виражається у постановці нових цілей, прагненні до успіху в діяльності тощо) згідно з уявленнями психоаналітиків, є наслідком невротичного за своєю природою дитячого конфлікту, коли дитина (хлопчик), бажаючи любові матері, прагне перевершити в усьому батька. Цілком природньо, що такі уявлення щодо джерел формування амбіцій людини, її мотивації досягнення фактично обмежували можливості цілеспрямованого формування цих рис у більш пізньому віці. Відповідно до теоретичних уявлень американських психологів Д.Аткінсона і Д.Мак-Клелланда мотив досягнення складається з двох протилежних мотиваційних тенденцій - прагнення до успіху та уникнення невда
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1317
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 18:14
18-01-2011, 18:14

Порушення уваги

Категорія: Психологія

УВАГА - це спрямованість і зосередженість психічної діяльності на пев­них об'єктах. Це психічний стан, що характеризує інтенсивність пізнавальної діяльності і виражається в її зосередженості на порівняно вузькій ділянці (дії,предметі, явищі). Виокремлюють такіформи прояву уваги: — сенсорна (перцептивна); — інтелектуальна (розумова); — моторна (рухова). Основнимифункціямиуваги є: — активізація необхідних і гальмування непотрібних у даний момент пси­хічних і фізіологічних процесів; — цілеспрямований організований відбір інформації, що надходить (ос­новна селективна функція уваги); — утримання, збереження образів певного предметного змісту доти, докине буде досягнуто цілі; — забезпечення тривалої зосередженості, активності на одному й томусамому об"єкті; — регуляція і контроль протікання діяльності. Увага пов'язана з інтересами, нахилами, покликанням людини, від її особливостей залежать і такі якості особистості, як спостережливість, здатність відзначати в предметах і явищах малопомітні, але істотні озна­
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1536
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 07:32
18-01-2011, 07:32

Інтерперсональна теорія катарсису. Г. Саллівен (1892 — 1949)

Категорія: Психологія

Інтерперсональна теорія Гаррі Саллівена розвивалася в рамках психіатрії, але її вагомий ідейний доробок мав стосунок до соціальної психології, антропології, політології. Через кілька років після здобуття ме­дичної освіти та участі в Першій світовій війні Саллівен став психіатром і мав певні успіхи в цій галузі. Його першим керівником був В.Вайт — відомий нейропсихіатр у вашингтонському лікувальному закладі св. Єлизавети. Психіатрична установа Байта в Нью-Йорку, де Саллівен був президентом десять років, і донині продовжує традицію Саллівена (І Е.Фромма), їхні принципи та методи. А.Майєр був другим за значенням мислителем, що розвивав подібні ідеї. "Розум є досить організованим живим буттям у дії". Інтерперсональна теорія влучно розкривається цим його висловом. Саллівен вносить певні корективи у теорію класичного фрейдизму. Лібідо не входить в його систему, секс розглядається в його вузькому зна­ченні, хоч і впливає на психічний розвиток індивіда починаючи з раннього підліткового віку. Едипів к
^