Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2329
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-01-2011, 16:59
17-01-2011, 16:59

Педагогічна діяльність з різних поглядів

Категорія: Психологія

Почнімо розгляд з визначення педагогічної діяльності. Звернімося до думок викладачів педагогічного інституту, які беруть участь у підго­товці майбутніх учителів. Наведімо окремі висловлювання, які часто зустрічаються у дискусіях про те, що є ядром, базовою частиною цієї підготовки. «Педагогічна діяльність — це передусім передавання дітям певних знань. Головне, з чим має йти до дітей учитель, — знання предмета, який він викладає, ерудиція, володіння інформацією. Тому центром підготовки майбутніх учителів має стати саме профілюючий предмет, і слід давати студентам якомога більше відповідного матеріалу. Що біль­ше знань буде в них, то краще вони будуть підготовлені». Це висловлю­вання, безумовно, належить викладачам кафедр профільних дисциплін. Проте з ним не завжди погоджуються методисти: «Хіба можна всерйоз говорити про пряме перенесення отриманих в інституті знань на шкільну дійсність? Ми згодні з тим, що головне для вчителя — його рівень підготовки з предмета викладання. Але водночас більша частина спеці
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 682
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-01-2011, 15:15
17-01-2011, 15:15

Е. Сютіч і М. Віч: гуманістична психологія, її критерії та безконечний поклик

Категорія: Психологія

Збірку творів, у яких розкриваються засади гуманістичної психології, склали Е.Сютіч і М.ВІч. Автори починають із джерел біхевіоризму та психоаналізу, хоч зауважують, що ці напрями не розкрили "позитивних людських можливостей та їхньої максимальної реалізації". Хоч ідеї гуманізму вже наявні у стародавній грецькій психології, проте безпосереднє гуманістичне тлумачення проблем людського буття відбулося лише в другій половині XX століття. Психоаналіз ще не тлумачиться як гуманістична теорія, одначе певну гуманістичну орієнтацію автори в ньому вбачають. До неї психоаналіз підійшов ще в кінці Другої світової війни. Психологи боялися зачіпати біхевіористичні традиції, які вважалися дійсно науковими, начебто психологія має бути тільки однобічно природничо спрямованою дисципліною. Ось чому гуманістично орієнтована психологія (праці А.Маслоу, К.Роджерса, Г.Олпорта, С.Мустакас) у перші десятиліття після війни була фактично оголошена вимогливими професіоналами поза законом. Прихильники нового спрямування, о
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1078
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 21:10
16-01-2011, 21:10

Мислення, його властивості та якості. Різновиди та механізми мислення. Психологія особистості правоохоронця

Категорія: Психологія

1. Мислення, його властивості та якості. Різновиди та механізми мислення Мислення — це пізнавальний процес, який визна­чається опосередкованим та узагальненим відобра­женням дійсності. Опосередкованість означає, що мислен­ня, на відміну від чуттєвих форм пізнання, дозволяє визначи­ти та зрозуміти те, що безпосередньо не відчувається, тобто мислення є процесом позачуттєвого пізнання дійсності. Уза­гальненість — це, на відміну від відчуття та сприймання, не конкретні відомості про об'єкт та його властивості, а інтегро­вано перероблена інформація про сутність не тільки одного об'єкта або явища, а цілого класу (типу) об'єктів або явищ. Звичайно, мислення, як будь-який пізнавальний процес, не може одержувати інформацію без відчуттів та сприймання. Проте, на відміну від них, мислення в осягненні дійсності ви­ходить за межі того, що сприймається безпосередньо. Не ма­ючи спеціалізованих аналізаторів, людина пізнає те, що не може бути безпосередньо їй надане у відчутті — аж до ро­зуміння природи власного мислення.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1133
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 13:21
16-01-2011, 13:21

Уявлення молодих українців про українців

Категорія: Психологія

В теперішніх умовах потреба в ідентичності індивідууму виходить за своїм значенням на одне з перших місць. Сучасні теорії розглядають її як фундаментальну потребу особистості, альтернативою якій є дезорганізація і смерть. Потреба в ідентичності визначається ширше, ніж необхідність належати до певної групи або спільноти. Вона є “ . в дійсності потребою у множинній інтегрованій ідентичності і пов’язана з прагненням реалізувати її” [5]. Реалізація інтегрованої ідентичності неможлива без задоволення потреби в етнічності. Соціальні перетворення в Україні призвели до руйнування усталених у попередні періоди розвитку суспільства регулюючих та детермінуючих параметрів суспільного буття. Порушення цілісної системи цінностей і рівноваги в балансі між групами як елементами соціальної системи викликають кризу ідентичності – старі соціокультурні ідентифікації мають поступитися місцем новим. Соціальна нестабільність актуалізує потребу у приєднаності і соціальних зв’язках – солідарності, ідентичності, приналежності до
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 424
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 12:38
16-01-2011, 12:38

Поняття психоактивної речовини

Категорія: Психологія

Під психоактивним речовиною розуміється будь-яка хімічна речовина, здатне при однократному прийомі змінювати настрій, фізичний стан, самовідчуття й сприйняття навколишнього, поводження або інші, бажані з погляду споживача, психофізичні ефекти, а при систематичному прийомі - психічну й фізичну залежність. Серед психоактивних речовин виділяють наркотики й токсичні засоби. Сюди не ставляться лікарські засоби із психотропним ефектом (так звані психотропні речовини), дозволені до медичного застосування фармакологічним комітетом. Під наркотиком розуміють речовина, що відповідає наступним критеріям: 1) ця речовина робить специфічна дія (седативне, стимулюючу, галюциногенне й т.д.) на центральну нервову систему, що є причиною його немедичного споживання (медичний критерій); 2) немедичне споживання речовини має більші масштаби й наслідки цього здобувають соціальну значимість (соціальний критерій); 3) речовина у встановленому законом порядку визнано наркотичним і включене Міністерством охорони здоров'я РФ у список
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1717
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 02:57
16-01-2011, 02:57

Основні поняття психології

Категорія: Психологія

Психологія – одна з наук про людину. Об’єктом її вивчення є найскладніша сфера життєдіяльності людини – психіка. Складність психіки як явища зумовлена тим, що вона є вищим продуктом біологічного та суспільного розвитку живих істот. Складним є і функціональний бік психіки. Вона є засобом орієнтування організму в навколишньому світі й регулятором поведінки в динамічних умова середовища. Психічна активність людини спрямовується на різні об’єкти. Задовольняючи свої матеріальні ( органічні) та духовні потреби як необхідну умову життя, людина шукає й одержує з навколишнього природного та соціального середовища необхідні для цього джерела здобуває знання, планує свої дії, визначає засоби й шляхи їх здійснення, напружує свої сили, щоб досягти поставленої мети, переживає успіхи та невдачі. Усе це становить психічну діяльність, людини вивчає наука психологія. У повсякденному житті ми постійно зустрічаємося з психологічними явищами. Кожна людина виконує роль психолога, оскільки без відповідного запасу психологічного
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1729
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 11:20
15-01-2011, 11:20

Сцієнтизм і гуманістичні спрямування психології. Канонічна психологія як їхній підсумок, синтез і заперечення

Категорія: Психологія

Основна суперечність у становленні всесвітньої історії психології у XX столітті полягає насамперед у зіткненні двох її спрямувань: сцієнтизму та гуманізму. Перше спрямування вбачає гідність психо­логічного дослідження в його суворій науковості на зразок природничих наук — зі з'ясуванням чітких закономірностей, які виражають неухильну повторюваність психічних подій, коли за тих чи інших умов постає лише така, а не інша послідовність дій, станів тощо. Сцієнтистська психологія має твердий грунт емпіричного досвіду, переконує об'єктивністю своїх даних і прямує до загального визнання своїх основних положень. Проте намагання уподібнити психологію природничим наукам проводить до втрати надзви­чайно цінного змісту психічного життя людини — принципу індивідуалі­зації, неповторності його проявів. Постає напрям, протилежний сцієнтизму, який орієнтується саме на неповторність психічних феноменів та який не може бути вичерпаний суто науковим підходом. Унікальність кожного психічного існування має бути врахована у
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1866
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-01-2011, 21:29
14-01-2011, 21:29

Психологічні аспекти індивідуалізації навчання

Категорія: Психологія

Зміст Вступ 1. Поняття особистості і індивідуальності як невід'ємні складові індивідуалізації навчання у вищій школі. 2. Мотивація як одна з важливих умов підвищення ефективності індивідуальної роботи студентів 3.Індивідуальний підхід як принцип психолого-педагогічної діяльності Висновки Вступ Модернізація національної освіти України, перебудова середньої та вищої школи, спрямовані на забезпечення кожній молодій людині можливостей для всебічного розвитку, підвищення загальнокультурного і професійного рівня самоосвіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, вимагають суттєвого піднесення якості навчання молоді, підготовки її до самостійного професійного життя. Підготовка сучасної високоосвіченої і конкурентноздатної людини, здатної до творчості, є одним із першочергових державних завдань. Для його розв'язання слід докорінно змінити зміст, форми та методи навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів, щоб ця діяльність якнайкраще розвивала і формувала творчі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1387
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-01-2011, 20:12
13-01-2011, 20:12

Соціально-психологічні фактори формування cамооцінки майбутніх керівників підрозділів МВС

Категорія: Психологія

Серед найважливіших утворень у структурі спрямованості особистості, що визначає її ставлення до об’єктів соціального оточення, є ціннісні орієнтації та самооцінка. Вивчення суті та функцій ціннісних орієнтацій вважається частиною значно ширшої проблеми – самооцінювання, що формулюється як „образ Я” (а це один з найдійовіших регуляторів поведінки особистості) і формується в процесі діяльності особистості в результаті відображення і засвоєння соціальних цінностей. Формування адекватної самооцінки, ціннісних орієнтацій та особистісних якостей завжди було важливою психологічною, філософською і соціальною проблемою. Особливого значення формування самооцінки та ціннісних орієнтацій набуває в процесі виховання майбутніх працівників правоохоронних органів, котрим доведеться керувати людьми, забезпечуючи законність і правопорядок. Особливо важливим є формування у таких фахівців самосвідомості на засадах загальнолюдських цінностей і такий її розвиток, щоб у майбутньому особистість відчула себе самореалізованою.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 468
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-01-2011, 12:20
12-01-2011, 12:20

Форми переживання людиною життєвих криз

Категорія: Психологія

Однією з форм життєвої кризи є екзистенціальна фрустрація, що пов'язана з втратою смислу життя (Франкл В., 1990). Розуміння часу життя як цінності в системі особистісних смислів і ціннісних орієнтацій людини займає центральне місце, а інколи і асоціюється з цінністю самого життя. Цінність часу залежить від емоційного ставлення до події. Вітинки діяльності, пов'язані з творчим підйомом, натхненням, (у будь-якій діяльності, спілкуванні, коханні тощо), завжди переоцінюються нами. Цінність часу життя на початку життєвого шляху не така, як у його кінці. Коли людина знає, що приречена, миті життя, що залишилися, перетворюються у надцінність, що часто стає причиною серйозних психологічних змін. Ціннісне ставлення людини до часу може визначатись ступенем самоактуалізації особистості. Однією з характеристик самоактуалізованої особистості (за А.Маслоу) є компетентність особистості в часі. Самореалізована людина більш гармонійно ставиться не тільки до цінності часу, а й до проблеми життя і смерті. Гармонійність, розв
^