Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 936
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 09:28
6-01-2011, 09:28

Праця і розвиток особистості учня

Категорія: Психологія

План. 1. Психологія і трудове виховання. 2. Праця і всебічний розвиток особистості 3. Психологічні особливості трудової діяльності школярів. 4. Утягнення школярів в трудове самовиховання. 5. Роль і місце педагога в трудовому вихованні школярів. 6. Список літератури. Психологія і трудове виховання Як і в будь-якій іншій справі, в процесі виховання є ще невикористані резерви. Над їх розтинанням працюють педагогічні колективи, социологi. Особлива роль в цьому відношенні належить психологічній науці. В психологічних знаннях в узагальненому виді відбиті уже пізнання психологичні закономірності навчання і виховання, формування особистості дитини на різноманітних вікових етапах в умовах різноманітних видів діяльності (гра, навчання, праця), істотні зв'язки в сфері педагогічних і психологічних явищ. Психологічна наука накопичила немало цінних фактів, використання яких спромагається збагатити зміст і організацію трудової і виробничої праці школяра, понад повно використати резерв його особистості,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1208
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 14:10
4-01-2011, 14:10

Участь молоді у розвитку місцевої демократії в Україні: проблеми та перспективи

Категорія: Психологія

Утвердження української правової держави, розвиток громадянського суспільства нерозривно пов’язані зі становленням місцевої демократії, яка повною мірою може реалізуватися лише зі становленням місцевого самоврядування, розвитком громадської ініціативи на місцевому рівні. У Посланні Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки» наголошується, що важливим напрямом нового етапу адміністративної реформи є делегування управлінських функцій згори донизу та всебічний розвиток місцевого самоврядування [1, с. 26]. Повноцінний розвиток місцевого самоврядування неможливий без широкого залучення громадян, в тому числі й молодого покоління, до процесів формування стратегії розвитку місцевих громад, участі їх у формуванні та роботі органів місцевого самоврядування, становленні інституцій громадянського суспільства на місцевому рівні. Цьому розвитку, зокрема, сприяє стратегічний курс Українського Уряду,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 844
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 10:23
4-01-2011, 10:23

Проблеми психології творчості і творчої особистості у світлі ідеї катарсису в науковій спадщині західноукраїнських мислителів

Категорія: Психологія

Наприкінці XIX — на початку XX століття психологи звернули увагу на те, що справжнє психологічне дослідження, яке проникає в найглибшу суть свого предмета, має справу не з загальним, а з особливим та одинично-індивідуальним. Замість психології, яка розчленовує і поєднує елементи, постає описова психологія. Родоначальником цієї галузі психології став німецький учений В. Дільтей. Найбільшу увагу було приділено феноменам унікальним, неповторним, творчим. Психологи починають вивчати життєвий, а згодом і творчий шлях людини. Постає проблема творчої особистості, якої не було в етнічній психології як «психології народів». Адже в ній є лише індивід, який не належить до якоїсь людської спільноти. «Особистість не може виникнути на ґрунті вірування у фатальну зумовленість усіх світових явищ, подій (звичаїв), вона не з'являється там, де панує стихія моральної сторони звичаю, тому що індивід, усе ще перебуває у випадковості перебігу своїх пристрастей, які вже замінюють фатум, але самі фатально зумовлюють поведінку інди
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2643
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 10:23
4-01-2011, 10:23

Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів (Семінар-тренінг для вчителів)

Категорія: Психологія

Основною метою діяльності практичного психолога є не тільки психо­логічний супровід дитини, а й просвітницька робота з педагогічним колективом для налагодження широкої конструктивної співпраці у педагогічному колективі; отримання педагогами знань з психології, дефектології; орієнтування діяльності на гуманістичні принципи. Найефективнішими формами роботи є індивідуальні консультації (у разі запиту з боку самого педагога), психолого-педагогічні консиліуми з чіт­ким розподілом функцій і обов'язків усередині групи учасників і загаль­ною відповідальністю за реалізацію прийнятих рішень, а також прове­дення тренінгів. Пропонуємо матеріали семінару-тренінгу «Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів». Мета тренінгу: опанування педагогами прийомів ефективного спілкування через ігрові методи навчання й техніку активного слухання. Завдання тренінгу: — розширення можливостей встановлення контакту в різних ситуаціях спілкування; — відпрацювання навичок розуміння себе, інших людей, а також взаємин між л
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 629
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-01-2011, 11:05
3-01-2011, 11:05

Відношення розуму, "Я" і суспільства. Дж. Мід (1863— 1931)

Категорія: Психологія

Джордж Мід у книзі "Розум, я і суспільство" піддав детальному дослідженню ці сторони людської поведінки, підійшовши впритул до ідеї особистості. Навколишній світ Мід тлумачить як сукупність реакцій і форм поведінки, як "серію ситуацій", а людську поведінку — в дусі біхевіориз­му — як біологічний потяг, біологічні реакції. Останні Мід розглядає як вихідний елемент суспільства. Звідси випливає, що вісі соціальні інститути є тільки "способами відображати на соціальному екрані у збільшеному ви­гляді процеси, що відбуваються в нашій центральній нервовій системі". Людська тварина перетворюється в індивіда під дією соціальних відносин. Первинно це, за Мідом, ірраціональний процес моделювання біологічних потягів немовляти під тиском міжлюдських взаємин і форм активності, які у вигляді певних установок і дій утворюють свідомість індивіда. Поведінка останнього стає раціональною в тому розумінні, що він "грає роль", котру інші люди від нього чекають. Услід за Кулі Мід тлума­чит
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1561
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 20:44
2-01-2011, 20:44

Історико-психологічні дослідження XX століття: містерія пошуків, знахідок, сподівань.

Категорія: Психологія

Різні позитивні зрушення в дослідженні історико-психологічних проблем припадають на XX століття, на його другу половину особли­во. Якщо в останній чверті XIX наполегливо підбивали підсумки століття в цілому, то в XX мова вже йде також про підсумки тисячоліть. Завершується двохтисячолітній період християнства, і людське суспільство у своїх внутрішніх стосунках і в стосунках з природою дійшло такої межі, де треба з повною відповідальністю усвідомити пройдений шлях, визначити не тільки проблеми характеру, способу свого буття, а й замислитись над мож­ливістю подальшого існування Homo sapiens узагалі. Психологія в цілому, історія психології зокрема у змозі надати певні аргументи для осмислення перспективи (і ретроспективи) людства. Історія психології — це підсумок відповідних знань для розуміння не лише самих знань, а насамперед людського буття взагалі, адже вона є своєрідним дзер­калом, в якому відбиваються події психологічної історії людства. Історія психології виступає характерною теорією психіки — не до
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1823
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 20:38
2-01-2011, 20:38

Атракція в структурі міжособистісних відносин

Категорія: Психологія

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Складові міжособистісної атракції Розділ 2. Спілкування і соціальна перцепція як розуміння людьми один одного Висновки Список використаної літератури ВСТУП В процесі всього життя симпатії і антипатії людей постійно супроводжують людину, формують певне ставлення до себе, інших, і до всього життя в цілому.Зважаючи на актуальність даного питання в житті людей, досить велика кількість науково обґрунтованих робіт була винесена на розгляд вітчизняними та зарубіжними психологами.Серед вітчизняних психологів, які брали участь у дослідженні феномену привабливості особистості: Альошина Ю.Е., Ананьєв Б.Г., Абалакіна М.А., Бодальов О.О., Вілюнас В.К., Гозман Л.Я., Коломийський Я.Л., Кон І.С., Хронік О. О., Табунська В.А. , Лосенков В. О., Обозов М.М., Трапезникова Т. М., Шнейдер Л.Б. та інші. Не менш значним є внесок таких зарубіжних психологів, як: Аронсон, Бершайд Є., Гутьєррес С., Зайенц Р., Генрік Д., Морено, Ньюком Т. та інші.З точки зору буденної свідомості, для розуміння закон
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1132
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 17:01
2-01-2011, 17:01

Поняття про волю, теорії волі, розвиток волі

Категорія: Психологія

1План 1. Поняття про волю. 2. Теорії волі: а) С.Л.Рубінштейн б) У.Джеймс в) В.А.Іванников г) В.І.Селиванов 3. Розвиток волі в дитячому віці ПОНЯТТЯ ПРО ВОЛЮ У зв'язку з загальним відродженням інтересу до гуманітарних, специфічних людських проблем психології в останні роки спостерігається підвищена увага до волі. Колись, ще в XVIII-XIX ст., ця проблема була однієї з центральних у психологічних дослідженнях. На початку XX ст. у зв'язку з загальним кризовим положенням у цій науці дослідження волі відійшли на другий план. Ця проблема виявилася самої важкий з тих, котрі необхідно було ставити і вирішувати на новій методологічній основі. Але ігнорувати її і цілком не заміна було неможливе, тому що воля відноситься до числа тих психологічних явищ (поряд з уявою), життєво важливу роль яких немає особою необхідності доводити. З цієї причини на початку XX в. і в наступні десятиліття дослідження волі продовжувалися, щоправда, не настільки широко і активно, як колись, але з використанням того ж самоспостер
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1981
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 07:18
2-01-2011, 07:18

Інституційні ознаки організованої злочинності та її соціальна основа

Категорія: Психологія

Соціолого-кримінологічні дослідження організованої злочинності Вчені-соціологи дедалі більше цікавляться питаннями, пов’язаними з формами організованої злочинності. Серед помітних праць з цієї тематики можна назвати дослідження генезису етнічних злочинних спільнот (А. Костяєва, О. Белявська, Р. Мінна) [1 – 3], патрон-клієнтних відносин як основи мафії (Дж. Альбіні) [4], нормативних її регуляторів (Р. Катанзаро) [5], економічних аспектів організованого криміналітету (Т. Шеллінг) [6]. Соціологи вивчають такі незвичні для їх фаху проблеми, як система транснаціональної злочинності, вплив глобалізації на її інтенсифікацію [7]. Основні результати розвідок західних вчених актуальні й для України. Чимало російських науковців (М. Афанасьєв, С. Глінкіна, В. Радаєв та ін.) торкаються теми організованої злочинності і корупції, аналізуючи тіньову економіку та її вплив на соціальну структуру, процеси формування вищих верств, конверсії бюрократичного ресурсу в економічний капітал [8 — 10]. Про актуальність цієї теми для
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4341
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 16:40
1-01-2011, 16:40

Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів

Категорія: Психологія

ЗМІСТ Вступ Розділ І. Теоретичні основи проблеми соціальної адаптації молодших школярів. 1.1. Поняття адаптації, дезадаптації. Проблема соціальної адаптації молодших школярів. 1.2. Фізіологічні і психологічні аспекти соціальної адаптації дитини до школи. 1.3. Проблема дезадаптації дітей молодшого шкільного віку, форми проявлення і причини дезадаптації. Розділ 2. Методика і результати дослідження. 2.1. Дослідження умов соціальної адаптації молодших школярів методом порівняльного аналізу. 2.2. Дослідження і методики соціальної адаптації молодших школярів методом порівняльного аналізу. 2.3. Інтерпретація одержаних експериментальних даних. Розділ 3. Проектування соціальної адаптації молодших школярів. 3.1. Загальна характеристика корекційних програм для школярів. 3.2. Цикл занять для розвитку пізнавально-вольової сфери. Навичок адекватної соціальної поведінки. Висновки. Список використаної літератури. Додатки. Вступ В останні роки явище дезадаптації у дітей і підлітків стало предметом багато чи
^