Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1066
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-12-2010, 23:04
16-12-2010, 23:04

Конфлікти в діяльності вчителя Соціальні процеси й особистість учителя

Категорія: Психологія

Конфлікти в діяльності вчителя Життя кожної людини передусім залежить від загального стану су­спільства, яке визначає інтегральні чинники впливу й критерії людського життя: стабільність або соціальну напруженість, атмосферу доброзич­ливості або підозрілості, орієнтацію на деперсоніфіковані цінності або на конкретну особистість тощо. Це зумовлює бажання особистості співпрацювати з державою, представниками урядових органів або праг­нення позбутись їх впливу, недовіру, зменшення контактів із різними соціальними і професійними прошарками суспільства. Загальна атмосфера в суспільстві не тільки визначає прямі форми впливу, вона детермінує людське життя через безліч опосередкованих чинників: норми життя, традиції, сукупність визнаних форм поведінки, соціальні очікування тощо. Водночас будь-яка людина живе в безпосе­редньому оточенні, яке специфічним чином трансформує та реалізує ці загальні чинники, робить їх неповторними й унікальними, висуває свої вимоги. Зрештою, сама людина також сприймає і перетворює чин
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 829
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-12-2010, 10:04
16-12-2010, 10:04

Проблеми потенціального та актуального в здібностях

Категорія: Психологія

Проблема співвідношення потенціального і актуального в розвитку здібностей (якій багато уваги присвятив Г. С. Костюк), на перший погляд, якщо судити по числу дискусій та публікацій, є однією з самих розроблених. Однак, враховуючи складність та глибину, її навряд чи можна вважати вичерпаною. Ця проблема дуже важлива і для теорії та методології, і для практики, її розв'язання допоможе вирішити багато інших проблем психології здібностей. Діалектика категорій "потенціальне-актуальне" при їх аналізі виводить на інші парні категорії; "біологічне-соціальне", "вроджене-набуте", "генетичне (успадковане)-привнесене середовищем", "внутрішньо детерміноване-зовнішньо детерміноване". Ці категорії описують різні сторони понять "потенціальне" та "актуальне", виступають (принаймні частково) їх конкретними формами, хоча й не зводяться до останніх. Між цими парами існують певні взаємні відношення, які повинні стати предметом окремого аналізу. Серед пробле
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1261
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-12-2010, 05:50
16-12-2010, 05:50

Способи й форми симуляції

Категорія: Психологія

Симуляцію з метою уникнути судової відповідальності можна підрозділити на три тимчасові категорії: 1) попередня або превентивна симуляція, проведена в період, що передує злочину; такого роду симуляція здійснюється заздалегідь із метою створити думку про протиправну дію, як про акт, зробленому в стані психічного захворювання; 2) симуляція, навмисно здійснювана в період правопорушення з метою приховання його щирої мотивації; 3) наступна симуляція, проведена після здійснення правопорушення, як свідоме, цілеспрямоване поводження з метою уникнути відповідальності. У судово-психіатричній практиці частіше спостерігається останній варіант. Існує два способи симуляції: 1) симуляція самого психічного захворювання, коли своїм поводженням і висловленнями намагаються відтворити патологічний стан психіки (якого немає й не було). Іноді для цього приймаються спеціальні лікарські засоби, що тимчасово викликають стан, що може зробити враження психічного захворювання; 2) симуляція анамнезу, що коли симулюють подають поми
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1452
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-12-2010, 14:14
15-12-2010, 14:14

Особливості складання психокорекційних програм

Категорія: Психологія

ПЛАН 1.Принципи складання і основні види психокорекційних програм. 2.Основні вимоги до складання психокорекційних програм. 3.Оцінка ефективності психокорекційних заходів. Принципи складання і основні види психокорекційних програм. Ми розглядаємо психологічну корекцію в двох планах: в широкому – як комплекс психолого-педагогічних впливів, спрямованих на виправлення в дітей недоліків у розвитку, і у вузькому –як метод психологічного впливу, спрямований на розвиток психічних процесів і функцій в дитини і гармонізацію розвитку його особистісних властивостей. Психокорекційні технології – це сукупність знань про способи і засоби проведення психокорекційного процесу. Психокорекційний процес- складна система, що включає в себе як стратегічні, так і тактичні задачі. В тактичні задачі входить розробка методів і психокорекційних технік, форма проведення корекційної роботи, підбір і комплектування груп, тривалість і режим занять. Корекційна робота з дитиною повинна будуватися не як просте тренування вмінь і нав
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 874
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-12-2010, 12:26
15-12-2010, 12:26

Пасивні стилі поведінки

Категорія: Психологія

А. Чумиков виділяє такі види стратегії вирішення конфліктів : 1. Нормативна чи морально-правова. її мета — вирішення конфлікту на адміністративно-правовій чи етичній основі. 2. Реалістична. Виходить з неминучості конфлікту, орієнтується головним чином на тимчасове врегулювання конфлікту за допомогою будь-яких засобів, придатних у даній ситуації. 3. Ідеалістична (інтегративна). Орієнтується на пошук нових спільних цілей та цінностей, знецінюючих колишні, які послулеили длеерелом конфлікту, а таколе на співробітництво сторін для досягнення цих нових цілей. Колена з названих стратегій визначає загальну лінію поведінки суб'єкта, використання відповідних методів та засобів. Вона: • базується на раціоналізації та інституціоналізації конфліктів; • припускає використання сили, обману, дезінформації; • може бути представлена як методика американського кон-фліктолога А.Філлі, яка являє собою ланцюжок взаємозалежних процедур, що мають свої завдання: — визначити предмет конфлікту, головну проблему у формі кінц
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2584
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-12-2010, 18:21
14-12-2010, 18:21

Психологія навчання

Категорія: Психологія

План Вступ І. Поняття про навчання та його психологічні механізми. ІІ. Психологічний погляд на дидактичні принципи. ІІІ. Теорія навчання 3.1. Асоціативна, біхевіристична гештальтпсихологічна теорії навчання. 3.2. Сучасна психологія традиційного навчання. 3.3. Навчання на основі теорії поетапного формування розумових дій. 3.4. Програмування та проблемне навчання. ІV. Наслідки кризи в психології та еволюція основних психологічних шкіл і напрямків. 4.1. Необіхенвіоризм. 4.2. Оперантний та соціальний біхевіоризм Джорджа Міда. 4.3. Теорія особистості Курта Левіна та соціальна психологія. V. Генетична психологія Піаже. VI. Неофрейдизм(Карен Хорні, Еріх Фромм). VII. Гуманістична психологія (Роджерс Маслоу, Алпорт). Висновок. Використана література. Вступ Сучасна педагогічна психологія має конкретні досягнення в галузі психології навчання. Вона займається дослідженням шляхів та засобів управління пізнавальною діяльністю учнів, дослідженням навчання з урахуванням індивідуально-психологічних ос
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1183
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-12-2010, 00:50
14-12-2010, 00:50

Основні поняття про психотерапію у дітей

Категорія: Психологія

Психотерапія знаходиться на стику напрямів медицини: фізіології, психіатрії, психопатології, неврології тощо, психології, соціології та ряду гуманітарних наук, причому останнього часу відбувається експансія психотерапії у позаклінічне середовище (реадаптація та реабілітація після перебування в лікувальному закладі, кабінети соціально-психологічної допомоги). Психотерапія – це процес психологічної взаємодії лікаря з пацієнтом, цілями якого є: 1.Нормалізація психічних, емоційно-афективних і вегетативних розладів невротичного регістру, а також порушених відносин особи, зміна установок, звичок, поглядів, світоглядів, позбавлення від патологічної залежності від чогось; 2.Мобілізація ресурсів особи та адаптаційних можливостей (психологічних і фізіологічних) у людини [Простомолотов В.Ф., 1997]. Важливо усвідомлювати, що психологічна допомога має стратегічні цілі: відновлення втраченого відчуття особистої цінності, відмову від закритих, захисних стратегій самоусвідомлення, затвердження власної індивіду
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1393
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 17:58
12-12-2010, 17:58

Психологічні основи формування особистості у фізичному вихованні

Категорія: Психологія

ПЛАН 1 Вирішення загальновиховних завдань на уроках фізичної культури 2 Специфічні психологічні особливості виховних завдань на уроках фізичної культури 3 Двоплановість виховного впливу вчителя фізичної культури на учня 4 Формування моральності школярів у процесі занять фізичною культурою і спортом 5 Етапи формування моральної поведінки 6 Самовиховання учнів у процесі занять фізичною культурою 7 Завдання вчителя фізичної культури з керівництва самовихованням школярів 8 Виховання учнів із відхиленням від норм поведінки у процесі занять фізичною культурою і спортом 1 Вирішення загальновиховних завдань на уроках фізичної культури. Фізичне виховання, як предмет шкільної програми, вирішує поряд з іншими предметами загальновиховні завдання. Фізичне виховання в школі здійснюється в тісному зв'язку з моральним, трудовим, естетичним та ін. вихованням. Для загального процесу формування особистості має значення, в якому віці впливають на людину ті чи інші фактори, які є сприятливими для її розвитку. Фізичн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 982
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-12-2010, 10:04
12-12-2010, 10:04

Психологія «народного духу» у творчості В. Стефаника

Категорія: Психологія

Досить часто, вивчаючи етнічні особливості психікилюдини, фахівці звертаються до художніх творів найвидатніших письменників. Адже їхня творчість, стаючи предметом дослідження, має для етнопсихології першочергове значення як «печать духа» на духовність поколінь. Справді, створити щось цінне можна тільки тоді, коли майстер обізнаний з життям народу й віддзеркалює у своїй творчості його національно-психологічні особливості. Чимало картин із народного життя показали у власних творах такі західноукраїнські письменники, як Л. Мартович (1871 — 1916), М. Черемшина (1874— 1927), О. Маковей (1867—1925), Т. Бордуляк (1863— 1936). Проте найкраще та найзмістовніше українську душу схарактеризував Василь Стефаник (1871—1936). Потрібно зазначити, що В. Стефаник був емоційно глибоко пов'язаний із українським селом, з якого він вийшов, і водночас його світогляд був співзвучний з тим світоглядом, який володів Європою на зламі XIX—XX століть. Стефаник, син селянина з Покуття, здобував освіту на медичному факультеті Краківськ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 312
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-12-2010, 07:25
11-12-2010, 07:25

Причини і механізми розвитку неврозу

Категорія: Психологія

План 1. Проблема пригнічення темпераменту характером. 2. Загострення інстинкту самозбереження як база передневротичного характеру. 3. Типи перед невротичного характеру. В ХХ ст. серед інших проблем медицини відмічається і ріст числа неврозів як у дорослих, так і в дітей. Не вилікуваний в дитинстві невроз може спотворити долю людини, відобразитися на всьому її житті. Батьки повинні розуміти причини неврозу у своєї дитини, оскільки буз цього не може бути ні попередження, ні його подолання. На початку викладу цього складного матеріалу розглянемо детально історію хвороби. 1) Стривожена мати на прийомі у лікаря повідомляє: дитина 10 міс. після того, як захворіла отитом - гострим запаленням середнього вуха - 3 дні кричала від різкої болі, а на 4-й явища отиту пройшли, але “дитину ніби підмінили”: - тепер вона неспокійна, у неї підвищена чутливість до шуму і яскравого світла; - плач у неї жалібний, невтішний; - вираз її обличчя і поведінка відображають постійне невдоволення; - вона втомлена, а заснути не
^