Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2288
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 22:33
20-01-2011, 22:33

Особливості політичної культури сучасної української молоді

Категорія: Соціологія

Особлива увага сучасних соціологів до молодіжної проблематики є одним із показників якості українського суспільства. Справа в тому, що підвищений інтерес до молодіжного покоління характерний, кажучи словами Карла Манхейма, для “динамічних суспільств”, які переживають інтенсивні соціальні зміни, подібні до тих, що почалися в Україні в останнє десятиліття ХХ ст. Процеси демократизації обумовили необхідність переходу від пасивної, виконавської життєвої установки, яка нещодавно домінувала в масовій свідомості, до активної, самостійної позиції. Молоді як соціальній групі, найбільш схильної до інновацій і найменш скованої стереотипами минулого, здійснити подібний перехід значно легше, ніж старшому поколінню. Перед сучасною молоддю відкриваються можливості самостійної інтерпретації соціальної дійсності і вибору способів дій, стилю життя, що, на її думку, найбільш адекватні суспільним змінам. У політичній сфері молодь здатна здійснити значну підтримку новообраного політичного курсу, сприйняти західні демократичні ц
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2147
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 22:46
19-01-2011, 22:46

Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації

Категорія: Соціологія

Вступ: Сутність, види та складові соціологічних досліджень. Вив­чаючи це питання, слід звернути увагу на те, що соціологічні дослідження — своєрідна відзнака соціологів, що виділяє їх серед представників інших соціальних та гуманітарних наук. Оволодіння соціологічними методами вимагає від дослідника ґрунтовної про­фесійної підготовки не тільки з виключно соціологічних дисциплін, а також із соціальної філософії, психології, етнографії, але й, що зовсім особливо не просто для гуманітаріїв, потрібні певні знання математики, статистичних методів, інформатики і т. ін. Що ж таке соціологічне дослідження? Це система логічно пос­лідовних методологічних, методичних, організаційно-технічних процедур, яка передбачає отримання достовірних даних та фактів яро явища чи процеси, що вивчаються, для їх подальшого використання в соціальному управлінні. Соціологічне дослідження містить у собі деякі елементи, що притаманні будь-якій науковій діяльності. По-перше, це об'єкт дослідження. У соціології об'єктом дослідження можу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1627
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 22:00
19-01-2011, 22:00

Перспективні історичні орієнтації в соціології. Цінності і норми

Категорія: Соціологія

Людина – це свідома істота. У тому значенні, що вона усвідомлює умови власного існування, поставлену мету і засоби її здійснення, регулятивні норми поведінки, форми соціального контролю, наявний статус і приписаний сценарій рольової діяльності, власні домагання та міру їх реалізації. Однією з особливостей людини є здатність надавати речам і явищам дійсності ціннісних рис, здійснювати їх певну оцінку і діяти у відповідності з ними. У такому разі цінності та оцінки стають чинниками людських дій, визначають їх зміст і спрямованість. Тому вони повинні розглядатися в контексті взаємодії людини зі своїм суспільним оточенням. Цінностями називається вся сукупність знаків, символів і явищ, якими індивід чи група керуються у своїй поведінці. Ми акцентуємо увагу переважно на соціальних цінностях: статусі, престижі, авторитеті, владі, популярності і т. д. Окрім цього, ще існують цінності культури. Вони будуть розглянуті в іншому місці. Соціологічні теорії і персоналії надають цінностям не однакового значення. Вони мо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2471
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 22:28
18-01-2011, 22:28

Бідність – як глобальна проблема людства

Категорія: Соціологія

Не дивлячись, що надворі ХХІ століття, проблема бідності залишається сьогодні досить актуальною в світі. Щодня населення Землі збільшується на чверть мільйона чоловік. З 50-х до початку 90-х років XX ст. кількість населення світу подвоїлася, а його частка, яка проживає у найбідніших регіонах світу - країнах, що розвиваються, та аграрних постсоціалістичних країнах - вже досягла 3/4 світового показника. І хоча помітна тенденція до зниження темпів природного приросту населення на Землі, кількість його у країнах, що розвиваються, продовжує зростати вищими темпами, ніж в економічно розвинутих країнах. За цим криється низка глобальних проблем, яка має бути розв'язана, аби забезпечити умови життєдіяльності людини і гідну якість ї життя. І якими б вражаючими не були успіхи економічно розвинутих країн - добробут людства і безпека світу в цілому залежать від успіхів економічного по ступу всіх держав світу, в тому числі країн, що розвиваються. Ще наприкінці XVIII ст. священик Мальтус виклав теорію, згідно з якою н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2019
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 14:05
16-01-2011, 14:05

Соціальні погляди Івана Яковича Франка

Категорія: Соціологія

План Вступ 1. І.Франко - як школа українського політичного життя. 2. Проблеми української державності в творчості і житті І. Франка. 3. Трагедія ідеї українського державотворення Івана Франка. Висновки Список використаної літератури Вступ І.Я.Франко перший в українській і один з перших у європейській літературі всебічно й по-справжньому розробляє тему праці, трудової моралі, яка розвивається пізніше в одну з провідних соціологічних та філософських тем. Вже в першому своєму філософському трактаті "Поезія і її становисько в наших временах". Франко говорить, що духовне ледарство, то злочин проти гуманності. Ставлячи в центр своєї філософії людину, І.Франко формулює головний закон людяності, суть якого в тому, що неробство — зло, а праця — добро. Праця у розумінні Франка — єдине, що здатне творити і вдосконалювати людську душу, вселяти в неї почуття гідності й правди. Одначе, за Франком, в таку духовну силу може обертатися лише така праця, в якій живе громадянська свідомість, яка не тільки ви
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 993
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-01-2011, 07:57
14-01-2011, 07:57

Шлях до соціальної роботи

Категорія: Соціологія

Людина – істота соціальна, тобто живе в колективі. Тому її цікавлять інші люди і власне місце серед них. Хтось цікавиться проблемою влади над людьми, хтось намагається позбутися комплексів, усім подобатись і нарешті здобути владу над собою. Тому дуже багато людей, а може, навіть більшість, пройшли через захоплення психологією. Так почався і мій власний шлях до соціальної роботи. Стосунки з друзями і знайомими давали мені усі підстави вважати себе дуже чутливою людиною, здібної до емпатії, співчування. Тому я завжди думала про те, що варто було б зайнятися психологією. Єдиним можливим варіантом для здійснення цієї мети у НаУКМА мені здавалася Школа соціальної роботи. Але ті думки були ще невиразні й несерйозні, тим більше, що у мене не було чіткого уявлення про цю магістерську програму і соціальну роботу взагалі. Усвідомлення того, що я хочу займатися саме цим надійшло несподівано після одного страшенно нудного і марудного процесу – отримання втраченого паспорта. Змучившись у бюрократичноих цілоденних безглу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1325
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-01-2011, 17:36
9-01-2011, 17:36

Статистика населення

Категорія: Соціологія

План 1.Значення статистики населення. 2.Показники чисельності населення і його розміщення на території країни. 3.Показники складу населення. 4.Показники руху населення. 5.Джерела статистичних даних населення. 1.Предметом статистики населення чи демографічної статис- тики є само населення, вся сукупність людей, що населяє зем- ну кулю, або будь-яку країну, чи її частину. Матеріали статистики населення важливі для характеристики соціального ладу країни, її економічного і культурного рівня. Використовуючи такі джерела даних про населення , як перепис населення , а також матеріали поточної реєтрації статистика разробляє такі питання : 1)чисельність населення та його розміщення на території країни; 2)склад населення; 3)рух населення. 2. Визначення чисельності населення є складною і важливою роботою і потребує дотримання певних умов: 1) точне встановлення часу, по відношенню до якого виз- чається чисельність населення ( не чисельність в 1997р., а чисе- льність на 1 січня 1998р.), бо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 896
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-01-2011, 01:31
9-01-2011, 01:31

Головні напрямки соціології в XIX сторіччі

Категорія: Соціологія

Якщо зробити підсумок розвитку соціології на її початку, треба відмітити найбільш популярні течії, що, як ми пересвідчились, були просякнуті натуралізмом, механісцизмом і взагалі тяжіли до природничих дисциплін. Але порівняно з умоглядною філософією це був уперед, спроба оперти соціологією на дійсно науковий грунт. Географічна школа.Спиралася на ідеї Ш.Монтеск”є, який пояснював політичні, соціальні явища географічними умовами: кліматом, характером місцевості, родючістю грунту; розташуванням країни та її розміром. Наприклад, Монтеск”є стверджував, що демократія може існувати лише в невеликих країнах, а великі за розміром держави приречені бути недемократичними імперіями. Расово – антропологічний напрямок. Базувався на дійсному факті поділу людей за расовими та етнічними ознаками. Основоположник – француз Ж. Гобіно, автор чотирьохтомної праці “Нариси нерівності людських рас”. Він вважав білу расу провідною, якій належить монополія на розум і яка здатна організувати цивілізоване життя. Адепти цього напрямку
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 940
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-01-2011, 13:29
8-01-2011, 13:29

Наркоманія і соціологія

Категорія: Соціологія

План І. Методологічна частина. 1. Проблема дослідження. 2. Мета дослідження. 3. Завдання дослідження. 4. Гіпотези. 5. Спосіб збору інформації. І І Методична частина. 1. Анкета. 2. Результати анкетування. 3. Висновки. 1. Проблема дослідження. В житті сучасного суспільства особливо гостро постала проблема пов’язана з наркоманією. Особливо велике росповсюдження ця негативна звичка отримала в середовищі молоді. Наркоманія негативно впливає не тільки на життя суспільства в цілому, а також на життя та діяльність особи окремо. На даний час ця проблема стала дійсно-таки глобальною. По статистичним даним, розповсюдження такої негативної звички як наркоманія в великих маштабах, в окремих країнах, пов’язано з нестабільністю політичної та економічної ситуації, з наявністю великої кількості криз та недосконалістю економічного та політичного механізмів. Відносно нашої країни ця проблема є особливо актуальною і розповсюдження її пов’язано з низькою кльтурою суспільства. З даною проблемою повинно боротися не
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1475
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-01-2011, 21:57
7-01-2011, 21:57

Доля людини в ХХ столітті

Категорія: Соціологія

«Сова Мінерви вилітає в сутінки»,— писав Гегель, маючи на увазі, що осмислення будь-яких подій почи­нається лише після того, як вони вже відбулися, або, принаймні, наближаються до завершення. Тому, мабуть, не випадково наприкінці кожного століття робляться спроби підбити його головні підсумки. Що ж нового — хорошого чи поганого принесло нам XX століття, як воно вплинуло на життя і погляди людей? Тріумфи і трагедії XXстоліття. Ніколи раніше людство не досягало таких вершин свого технічного та інтелек­туального розвитку, яких воно досягло в нашому столітті. На самому його початку вчені змогли проникнути у світ атома, і відтоді вони не припиняють досліджувати неві­домий людям інших століть мікросвіт, роблячи у ньому нові й нові відкриття. У цьому ж столітті людина вперше покинула свою колиску — Землю і залишила свій слід на поверхні Місяця. Людство почало активно опановувати повітряний простір і підводний світ. Воно заглибилося у земні надра — і для нього стали доступними майже всі природні багатства, накоп
Назад Вперед
^