Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3141
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 08:09
18-01-2011, 08:09

Інвестиційна привабливість Івано-Франківської області

Категорія: Державне регулювання, митниця

ВСТУП Розвиток інвестиційної діяльності, спрямований на створення привабливого інвестиційного середовища, та суттєвого нарощування обсягів інвестицій є актуальними завданнями в умовах ринкових перетворень. Однак, річні обсяги інвестицій поки що залишаються на низькому рівні через несприятливий інвестиційний клімат, що пояснюється недосконалою законодавчою базою, нерозвиненими фондовим ринком та фінансово-кредитною системою, високим податковим тиском, неефективним використанням амортизаційних відрахувань, а також низьким рівнем трансформації заощаджень населення до інвестування, що призводить до відпливу вітчизняних капіталів за кордон та не сприяє залученню іноземних інвестицій в економіку країни. Активізація інвестиційного процесу є вирішальною умовою продовження соціально-економічних перетворень. Реальна економічна ситуація в Україні значно ускладнює інвестиційну діяльність. Обсяг вкладень не забезпечує передумов економічного зростання і навіть повноцінного відтворення наявного стану. Фактично кр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3142
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-01-2011, 21:44
8-01-2011, 21:44

Концепції державного регулювання економіки

Категорія: Державне регулювання, митниця

ВСТУП Економічна ситуація в Україні, яка невигідно відрізняє іі її від інших країн СНД, а також країн Східної Європи, що стали на шлях реформування економіки, викликає велику тривогу. Україна переживає небувалу за рівнем економічну кризу, розвалена фінансова система, серйозно загострилась проблема спаду виробництва, деградує система освіти, нау ки та культури, посилилось зубожіння населення, як результат — зросла злочинність. За офіційним визнанням Президента України Леоніда Кучми «те, що сталось з економікою України, немає істо­ричних аналогів». Глибокий системний аналіз стану економіки нашої держави, оцінка динаміки економічних процесів дозволяє зробити висновок, що економіка України функціонує в стадії, де вже проявляються характерні для ринкової економіки недоліки (безробіття, Інфляція та інші), але не досягла рів­ня, де запанував би механізм саморегуляції. Це важкий період, перехідний. За сукупністю ознак йо­го можна було б назвати періодом, де в значно більшій мірі сформовані елементи «дикого», а
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1224
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-01-2011, 19:35
8-01-2011, 19:35

Функції держави в сучасній економіці

Категорія: Державне регулювання, митниця

Сутність держави розкривається та реалізується в її взаємо­дії із суспільством. Що і як держава робить для впорядкування та вдосконалення суспільної, колективної та приватної життє­діяльності людей характеризується поняттям «функції держа­ви». Слово «функція» походить від лат. «functio» і означає: ви­конання, обов'язок, коло діяльності. Основні функції держави Нині держава виконує політичну, соціальну, міжнародну та економічну функції. Політична функція держави полягає в забезпеченні цілісності й збереженні суспільства, формою якого є ця держава, у створенні умов для спокійного та гармонійного йо­го розвитку. Якщо держава не підтримує такого стану, дозволяє окремим політичним силам провокувати різного роду соціальні конфлікти, то вона не виконує своєї суспільної функції, не випра­вдовує свого існування. За таких умов про будь-яке державне управління не може бути й мови. Соціальна функція держави полягає в забезпеченні на всій тери­торії країни прав і свобод кожної людини і громадянина. Свобода людини ре
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1145
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 22:47
6-01-2011, 22:47

Інвестиційний капітал, його постачальники і споживачі

Категорія: Державне регулювання, митниця

Капітал, як відомо, має три функціональні форми: грошову, продуктивну і товарну (Г—П—Т). Розглянемо грошову форму, яка розкриває процес кругообігу капіталу. Щоб розширити виробництво, тобто здійснити нові інвестиції, підприємство (підприємець) змушене вишукувати додаткові кошти, які називаються інвестиційним капіталом. Витрачається інвестиційний капітал на купівлю робочої сили, знарядь праці та інших елементів виробництва. У політекономії інвестиційний капітал називається грошовим. Інвестиційний капітал надходить з двох джерел: власних заощаджень підприємств і чужих заощаджень. Власні заощадження — це нерозподілений прибуток і амортизаційні відрахування, а чужі — це тимчасово "вільні" кошти інших підприємств, уряду і населення. Розглянемо чужі заощадження як об'єкт операцій із цінними паперами. Заощадження перетворюються на інвестиції, як тільки вони потрапляють до рук тих, хто витрачає їх на купівлю елементів виробництва. Таке перетворення може бути прямим і непрямим. Наприклад, заощадження прям
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1755
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2011, 19:46
5-01-2011, 19:46

Місцеве самоврядування в Україні

Категорія: Державне регулювання, митниця

План 1. Поняття місцевого самоврядування. 2. Повноваження місцевого самоврядування. 3. Система місцевого самоврядування. 4. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. 5. Гарантії місцевого самоврядування. 1. Поняття місцевого самоврядування Місцеве самоврядування - багатогранне та комплексне політико-правове явище, яке може характеризуватися різнобічно. Аналіз Конституції України (1996р.) дозволяє зробити висновок, що місцеве самоврядування як об'єкт конституційно-правового регулювання виступає в якості: по-перше, відповідної засади конституційного ладу Ук­раїни; по-друге, специфічної форми народовладдя; по-третє, права жителів відповідної територіальної одиниці (територіальної громади) на самостійне вирішен­ня питань .місцевого значення. Місцеве самоврядування як засада конституційного ладу виступає одним із найважливіших принципів органі­зації і функціонування влади в суспільстві й державі та є необхідним атрибутом будь-якого демократичного ладу. У ст. 2 Європейської Хартії місцев
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 728
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 03:49
2-01-2011, 03:49

Поняття та система інвестиційного права

Категорія: Державне регулювання, митниця

Інвестиційне право є підгалуззю господарського права, що регулює господарські відносини в сфері інвестування. Формування в Україні інвестиційного права як підгалузі господарського права почалося з прийняттям Верховною Радою України Закону “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р., а пізніше – Закону “Про іноземні інвестиції” від 13 березня 1992 р., дію якого було зупинено Декретом Кабінету Міністрів України “Про режим іноземного інвестування” від 20 травня 1993 р.; певну роль відіграв Закон України “Про державну програму заохочення інвестицій в Україні”, який втратив чинність разом з названим Декретом з прийняттям Закону України “Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 р. 8 жовтня 1992 р. Верховною Радою України приймається Закон України “Про основи містобудування”, а 14 жовтня 1994 р. – Закон “Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ, організацій за порушення у сфері містобудування” Відповідно до зазначених законодавчих актів приймаються підзаконні нормативні акт
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1865
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 02:04
30-12-2010, 02:04

Пенсійний фонд України – основний орган державної виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі пенсійного забезпечення та пенсійного страхування

Категорія: Державне регулювання, митниця

ПЛАН 1. Пенсійний фонд України: вчора і сьогодні. 2. Пенсійний фонд України: порядок його формування і використання. 3.Формування бюджету Пенсійного фонду України. 4. Напрямки реформування пенсійного забезпечення України. 2. 1.Пенсійний Фонд України: вчора і сьогодні Минулого року Пенсійний фонд України відзначив свою 15-ту річницю. Його було створено 21 грудня 1990 року як Українське республіканське відділення Пенсійного Фонду СРСР, яке у січні 1992 року було перетворене на Пенсійний Фонд України. Поява структури, яка постала за мету своєї роботи покращення добробуту людей похилого віку шляхом їхнього пенсійного забезпечення, була покликана життям. Адже з проголошенням України незалежною державою постала необхідність розбудови нової, національної пенсійної системи, заснованої на принципах соціальної справедливості, фінансової міцності та економічно ефективної. Таке завдання було покладено на Пенсійний фонд України. Сьогодні Пенсійний фонд України – найбільш розгалужена фахова структура, як
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1007
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-12-2010, 08:30
29-12-2010, 08:30

Місцеві державні адміністрації

Категорія: Державне регулювання, митниця

Виконавча влада на місцях здійснюється головним чином місцевими — обласними і районними, а також Київською і Севастопольською міськими — державними адміністраціями. З червня 1997 р. прийнято Закон України «Про місцеві державні адміністрації». Організація та порядок діяльності місцевих органів виконавчої влади в містах Києві та Севастополі, а також в Автономній Республіці Крим мають певні особливості, які мають бути відображені в окремих законах. Згідно із ст. 118 Конституції України склад місцевих державних адміністрацій формується головами місцевих державних адміністрацій, які, у свою чергу, призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом за поданням Кабінету Міністрів. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президента і Кабінетом Міністрів, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня, тобто районні держадміністрації — обласним держадміністраціям, обласні держадміністрації — Кабінету Міністрів. Вони також підзвітні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 642
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-12-2010, 04:49
29-12-2010, 04:49

Проблеми прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику

Категорія: Державне регулювання, митниця

В період переходу економіки України до ринкових відносин інвестиційна діяльність пов’язана з численними ризиками. Тому при прийнятті інвестиційних рішень в умовах ризику важливим завданням є детальна оцінка ризиків, основу якої складає не лише визначення ступеню імовірності їх виникнення і обсягу можливих фінансових втрат, але й ідентифікація ризиків, їх класифікація і вибір ефективного методу оцінки ризиків. Основні етапи оцінки ризиків інвестиційної діяльності наведені на рис.1. Під час ідентифікації ризиків важливу роль відіграє операційний аналіз та інформаційне забезпечення проекту. Операційний аналіз проекту полягає в процедурі виявлення і типізації усіх дій по виконанню проекту, а інформаційне забезпечення - в зборі і оцінці відомостей по проекту, порівняльному аналізі умов його реалізації та кінцевих результатів проекту. До основних методів виявлення ризиків належать: опитувальний лист, структурні діаграми, карти потоків, пряма інспекція, аналіз фінансової й управлінської звітності тощо. На о
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1102
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-12-2010, 10:24
26-12-2010, 10:24

Методологічні основи інвестування

Категорія: Державне регулювання, митниця

У широкому аспекті під інвестуванням розуміють процес "витрачання коштів сьогодні з метою отримання ще більшої суми завтра". Інвестування є формою фінансово-економічної діяльності, що має за мету нарощування, примноження капіталу. Це процес зростання вартості активів, якими володіє юридична або фізична особа. Метою інвестування є збільшення капіталу: за рахунок поточних прибутків на вкладений капітал або за рахунок зростання ринкової вартості самого капіталу внаслідок змін ринкової кон'юнктури. Такі цілі, як "розвиток підприємства", "удосконалення виробництва", "розвиток науково-технологічного потенціалу", "виробництво державно важливої продукції", "збереження наукомістких технологій", "вирішення соціальних питань", "створення нових робочих місць", "розвиток економічного потенціалу", не стоять на першому місці в інвестора. Якщо досягається зростання капіталу, то вирішуються й ці завдання. Але стратегічною метою інве
Назад Вперед
^