Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 891
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-08-2010, 12:39
8-08-2010, 12:39

Державне регулювання оплати праці як метод макроекономічного регулювання: зміст і приклади

Категорія: Державне регулювання, митниця

ВСТУП Ефективність праці певною мірою визначається діючою системою заробітної плати. Заробітна плата як соціально-економічна категорія, з одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншого боку, її правильна організація заінтересовує працівників підвищувати ефективність виробництва, а відтак безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни. Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а також статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції, робіт (послуг) на окремому підприємстві. Заробітна плата є найбільш дійовим інструментом активізації людського фактора і використання трудового потенціалу. При цьому використання існуючого кваліфікаційного і творчого потенціалу працівників має повністю залежати від наукової обґрунтованості і вибору методів ув'язки заробітної плати з кваліфікацією, змістом виконуваної роботи, результатами пра
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1560
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-08-2010, 23:55
7-08-2010, 23:55

Державне регулювання ринкової економіки

Категорія: Державне регулювання, митниця

План Вступ. 1. Економічні функції держави. 2. Історія становлення державного економічного регулювання. 3. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 4. Структура механізму регулювання. 5. Основні методи державного регулювання. 6. Державне регулювання в Україні. 7. Економічні функції місцевих органів влади. 8. Співвідношення між ринковим механізмом і державного регулювання. Висновок. Вступ. Високорозвинена ринкова економіка — це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики державного регулювання економічних процесів. Державне регу­лювання доповнює ринковий механізм, що в сукупності становить єдину систему макроекономічного регулювання народного госпо­дарства. Розвинена ринкова економіка не означає якоїсь "абсолютної свободи" і "вільної гри" економічних сил, що спрямовуються "не­видимою рукою" саморегульованої конкуренції. Необмежена еконо­мічна св
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 778
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-08-2010, 21:26
6-08-2010, 21:26

Основні положення Програми розвитку інвестиційної діяльності в Україні

Категорія: Державне регулювання, митниця

Для розв'язання своїх економічних і соціальних проблем Україні необхідно сьогодні отримати іноземних інвестицій на суму близько 40 млрд дол. Найбільше потребує інвестицій гірничорудний сектор, зокрема вуглевидобувна і нафтогазова промисловості, важка промисловість. Через брак коштів у базових галузях Україна щорічно поступається на ринках іноземним конкурентам. Однак комплекс негативних факторів стримує іноземних інвесторів здійснювати капіталовкладення в економіку України. З метою забезпечення комплексного підходу до формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні, активізації інвестиційної діяльності та за результатами п'ятого пленарного засідання Консультативної ради з питань іноземних інвестицій Президент України видав Указ "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" від 12 липня 2001 р. № 512/2001. Виходячи з цього Указу Кабінет Міністрів України мав до 1 жовтня 2001 р. затвердити Програму розвитку інвестиційної діяльності в Україні на 2002-2010 pp. (далі — Програ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 826
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-08-2010, 04:41
6-08-2010, 04:41

Інститут державної служби: поняття і зміст

Категорія: Державне регулювання, митниця

Державна служба — це механізм здійснення цілей та завдань держави. Реалізуючи свої функції, державна служба має стати таким інститутом, через який реалізується демократична сутність держави, підтримується нормальна життєдіяльність суспільства, а державний апарат слугує потребам суспільного розвитку. Державна служба має стати повсякденним каналом зв'язку держави та народу, їх взаємодії, а також виступати лідируючою силою суспільства. Подібний підхід здатний забезпечити тільки такий державний апарат і такий його персонал, який зможе обгрунтовано висувати зрозумілі для людей норми поведінки та праці, організовувати та регулювати соціальну активність громадян, домагатися змін і відстежувати їх соціальну ефективність. Державна служба має поєднувати конституційне зафіксовані наміри та цілі держави, його структури, відношення та зв'язки з кадровим потенціалом держави, втілювати їх в суспільне життя. З урахуванням висловлених міркувань щодо суспільного призначення державної служби визначаються основні завдання де
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1112
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-08-2010, 02:05
6-08-2010, 02:05

Державне регулювання фондового ринку

Категорія: Державне регулювання, митниця

Місце фондового ринку в економіці держави Фондовий ринок, або іншими словами - ринок цінних паперів є багатоаспектною соціально-економічною системою, на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому. Він сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціаль­ну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку кожної лю-дини шляхом володіння і вільного розпорядження цінними паперами, психологічній готовності населення до ринкових відносин. В Україні ринок цінних паперів перебуває на стадії свого станов­лення. В квітні 1994 року Кабінет Міністрів України затвердив «Кон­цепції функціонування і розвитку фондового ринку в Україні». Становлення ринку цінних паперів України, розбудова його внут-рішньої інфраструктури вимагають одночасного становлення та вдос-коналення системи регулювання та контролю за процесами, що від-буваються на ньому. Це обумовлено тим, що значна складність, різкі коливання стану фондового ринку, наявність
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1038
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-08-2010, 10:52
5-08-2010, 10:52

Нетарифні обмеження, переробка товарів за межами митної території

Категорія: Державне регулювання, митниця

Вступ В даній контрольній роботі розглянемо такі питання: нетарифні обмеження в Україні та характеристика митного режиму переробки товарів за межами митної території. Дані питання є вкрай акутальними для сьогодення, оскільки нетарифні обмеження, наприклад, одержали широке поширення у світовій практиці і вони досить суттєво впливають на світову торгову систему, щодо митного режиму переробки товарів за межами митної території, то це питання впливає на внутрішню та зовнішню сторону економіки нашої країни і потребує вивчення та вдосконалення. 1. Нетарифні обмеженняв Україні (поняття і класифікація) Нетарифні обмеження здійснюються адміністративними, фінансовими, кредитними й іншими мірами. Усього їх нараховується більш 800. Нетарифні обмеження прийнято класифікувати на такі групи: Обмеження, пов'язані з державним втручанням у торгівлю (субсидування експорту, державні закупівлі, торгові операції державних підприємств і т.д.). Митні й адміністративні імпортні формальності, включаючи методи оцінки митно
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 972
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-08-2010, 01:30
4-08-2010, 01:30

Інвестиційні компанії

Категорія: Державне регулювання, митниця

Інвестиційною компанією визнається торговець цінними паперами, який, окрім провадження інших видів діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення. Інвестиційна компанія створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю в порядку, встановленому для цих товариств, та здійснює діяльність щодо спільного інвестування згідно з цим Положенням. Статутний фонд інвестиційної компанії, яка здійснює спільні інвестиції, формується в порядку, встановленому Законом України "Про господарські товариства" (1576-12), і повинен становити не менш як 50 тисяч мінімальних зарплат, визначених на момент реєстрації інвестиційної компанії. Інвестиційна компанія для здійснення діяльності щодо спільного інвестування зобов'язана заснувати взаємний фонд, провести реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів, опублікувати інвестиційну декларацію та інформацію про випуск нею інвестиційних сертифікатів. Інвестиційні серт
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 877
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-08-2010, 13:24
3-08-2010, 13:24

Перспективи розвитку капітального будівництва у ринкових умовах. Підприємницька діяльність у будівельному комплексі України

Категорія: Державне регулювання, митниця

Організація підприємницької діяльності в будівельному комплексі України Капітальне будівництво є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Від розвитку будівництва залежать також вихід економіки держави з кризового стану й виведення її на світовий рівень. Як правило, основні інвестиції здійснюються в будівництво. Як показує світовий досвід, розвинені країни велику частину валового національного продукту витрачають на розвиток і оновлення виробництва та капітальне будівництво (наприклад, останніми роками у США — З трлн дол.). В усіх країнах визначаються найважливіші напрями державних інвестицій та забезпечується їх державне фінансування. Це насамперед сільське господарство, видобуток золота, розвиток паливно-енергетичного комплексу та ін. В Україні треба створити умови для реконструкції таких важливих для економіки народного господарства підприємств, як нафтопереробні та цукрові заводи, підприємства з переро
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 976
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-07-2010, 05:08
28-07-2010, 05:08

Пенсія як соціально-політична категорія. Проблеми і перспективи становлення правової пенсійної системи в Україні

Категорія: Державне регулювання, митниця

ПЛАН 1. Соціально-правова природа пенсій 2. Види пенсій 3. Проблеми діючої системи пенсійного забезпечення 4. Напрями і завдання пенсійної реформи 5. Пенсійна реформа 2004 р. та її наслідки Список використаної літератури 1. Соціально-правова природа пенсій У юридичній літературі досить докладно розглянуто питання пенсійного забезпечення, а зокрема поняття “пенсія” та її суттєві ознаки. Отже пенсія це: – періодичні виплати, що проводяться за рахунок коштів соціального страхування з метою матеріального забезпечення робітника, службовця чи його сім’ї у зв’язку з завершенням повного великого циклу його трудової діяльності або у зв’язку з остаточним чи тривалим вибуттям його з числа повноцінних працівників; – матеріальне забезпечення громадян у старості, по інвалідності та в разі втрати годувальника, а також за вислугу років у вигляді систематичних грошових виплат; – регулярна (періодична) грошова виплата соціально-аліментарного призначення, що провадиться особам похилого віку, інвалідам та іншим кат
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 762
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-07-2010, 04:38
28-07-2010, 04:38

Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

Категорія: Державне регулювання, митниця

План 1. Порядок формування Рад. 2. Функції Ради. 3. Загальна компетенція Рад. 4. Повноваження в галузі бюджету і фінансів. 5. Повноваження щодо забезпечення законності прав, свобод і законних інтересів громадян. Ради народних депутатів формуються з депутатів, обраних відповідно до Закону України “Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів України”. Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як трьох чвертей депутатів від встановленої Радою попереднього скликання кількості депутатських мандатів. Строк повноважень Рад – п’ять років. Функції Ради Ради народних депутатів у межах своєї компетенції самостійно вирішують усі питання місцевого значення, виходячи з інтересів громадян, які проживають на їх території, та державних інтересів, проводять у життя рішення вищестоящих органів державної влади, забезпечують додержання законності і правопорядку. Ради забезпечують комплексний соціально-економічний розвиток на своїй території, та державних інтересів, проводять у життя рішення вищ
^