Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1859
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 16:03
22-12-2010, 16:03

Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

Категорія: Державне регулювання, митниця

План 1.1. Вступ 1.2. Інвестування приватного сектору 1.3. Інвестування державного сектору 1.4. Динамічні ендогенні моделі та методи оптимізації інвестицій у двосекторній економіці 1.5. Класифікація інвестицій 1.6. Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика підприємств. 1.7. Інвестиційна привабливість (країни, регіону, підприємства) 1.1. Вступ. На сучасному перехідному періоді при різноманітті складних кризових економічних процесів і взаємовідносин між підприємствами, фінансовими інститутами, державами на внутрішньому і зовнішньому ринках гострою проблемою є ефективне вкладення (інвестування) капіталу з метою його збільшення. Економічна природа інвестицій обумовлена закономірностями процесу розширеного відтворення і полягає у використанні частини додаткового суспільного продукту для збільшення кількості і якості всіх елементів системи продуктивних сил суспільства. Відповідно до закону України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991р., під інвестиціями розуміються усі види майнов
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1020
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-12-2010, 11:45
20-12-2010, 11:45

Адміністративно-правове регулювання державного управління

Категорія: Державне регулювання, митниця

Адміністративне право як самостійна галузь права в ретроспективному аспекті має давню історію, оскільки бере початок з XVIII століття. В усі часи воно так чи інакше пов'язувалося з публічною владою держави, взаємодією її органів з громадянами та іншими учасниками суспільних відносин. Подолавши свого часу предметну обмеженість власного джерела, так званого «поліцейського права» (а саме, обмеженість питаннями охорони громадського порядку і безпеки), адміністративне право, поряд з конституційним (державним), є класичним зразком публічного права. Як і конституційне, адміністративне право опосередковує функціонування публічної влади в державі. У той же час адміністративно-правове регулювання є своєрідним продовженням конституційно-правових норм, конкретизуючи багато в чому їх дію. На цій підставі можна стверджувати, що існування адміністративного права — це необхідна умова і засіб реалізації Конституції в найважливішій сфері функціонування публічної влади, сфері виконання законів та інших правових актів д
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 643
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 06:53
19-12-2010, 06:53

Кошти і тарифи в соціальному страхуванні

Категорія: Державне регулювання, митниця

Тарифи в соціальному страхуванні Як випливає з економічної природи страхування взагалі, система соціального страхування є сукупністю форм і методів накопичення коштів, призначених на покриття втрат доходу внаслідок соціальних ризиків. На відміну від звичайного страхування страховий тариф (іноді його називають страховою премією) у соціальному страхуванні є внеском, розмір якого визначається в певній пропорції до заробітної плати. На противагу приватному страхуванню в соціальному не застосовуються окремі тарифи для фізичних осіб. Норми відрахувань від заробітної плати поширюються на певні професійні групи або навіть на все працююче населення і встановлюються відповідно до виду соціального ризику, на страхування якого вони спрямовуються. Тарифи різняться за соціальними ризиками. Цілком зрозуміло, що тимчасова непрацездатність настає частіше, ніж інвалідність чи втрата годувальника, однак і розмір завданої шкоди набагато менший. У країнах з ринковою економікою проблема страхових тарифів у соціальному страхув
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5739
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-12-2010, 19:21
16-12-2010, 19:21

Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

Категорія: Державне регулювання, митниця

1. Економічний зміст та значення Державного бюджету. Прообраз бюджетних відносин почав зароджуватись з розвитком перших цивілізацій, коли вони почали оформлюватись в держави. Але пройшло багато століть, перш ніж бюджет вагомо ввій­шов у практику державного господарювання і управління, а також в свідомість людей. Для цього необхідно було організувати функціонування економіки на основі товарно-грошових відносин, нап­рацювати систему збирання і витрачання доходів, яка б задоволь­няла більшу частину суспільства, налагодити виконання держа­вою таких функцій, як захист від посягань інших держав, підви­щення економічного і соціального розвитку нації. Все це у достатньо сформованому вигляді було досягнуто в XIX ст. Фінанси як економічна категорія сформувались на декілька сто­літь раніше. Але бюджетні відносини поступово стали головними в фінансових. Бюджетні відносини почали виділятись в окрему ланку фінансових, коли ускладнився процес перерозподілу частини суспільного продукту і складнішим стало управління
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 426
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-12-2010, 17:59
16-12-2010, 17:59

Структура фінансового аналізу підприємства

Категорія: Державне регулювання, митниця

Найістотнішим фактором інвестиційної діяльності є наявність фінансових ресурсів. Це перша умова формування інвестиційних планів і водночас основне обмеження. З оцінювання обсягів наявних ресурсів починається інвестиційне планування, і за цими ресурсами перевіряється реальність уже розробленої інвестиційної стратегії. На рис. 9 показано можливі джерела фінансування інвестицій. Конкретна структура обраної інвестиційної діяльності виражається через поняття інвестиційного портфеля, тобто спеціального набору конкретних інвестиційних проектів, узятих до реалізації. На стадії аналізу та розробки стратегії інвестиційний портфель є запланованим засобом досягнення стратегічних цілей. На стадії реалізації кожного проекту поняття інвестиційного портфеля визначає структуру інвестицій. Інвестиційний портфель, як і кожний проект, що входить до нього, інвестор формує виходячи з певних критеріїв: • прибутковості; • терміновості досягнення інвестиційних цілей; • ступеня ризику; • відповідності проекту фінансовим ре
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 910
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-12-2010, 22:42
15-12-2010, 22:42

Вплив держави на ціну туристичного продукту

Категорія: Державне регулювання, митниця

Держава регулює туристський сектор безпосередньо через Міністерство по чи туризму національні туристські організації (НТО), а також побічно за допомогою правових важелів, підтримки своєї інфраструктури і міжнародної політики. Держава впливає на туризм двома шляхами: керуючи попитом і доходами чи керуючи пропозицією і цінами. Для управління попитом держава використовує наступні інструменти: маркетинг і просування, ціноутворення й обмеження доступу. Існують різні засоби, за допомогою яких держава може регулювати ціни на туристську продукцію. По-перше, багато визначних пам'яток у країні знаходяться в сфері впливу державного сектора, більшість авіакомпаній контролюється державою, а в багатьох країнах, що розвиваються, навіть готелю належать державі. Як правило, соціальна інфраструктура і транспортні мережі вважаються природними монополіями, і якщо вони не належать державі, те повинні принаймні їм контролюватися. Непряма держава може вплинути на ціну за допомогою економічних важелів (наприклад, використовуюч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 457
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-12-2010, 01:59
15-12-2010, 01:59

Суб'єкти соціальної політики

Категорія: Державне регулювання, митниця

Суперечливий процес розвитку соціального буття засвідчує відсутність автоматизму в його функціонуванні, у реалізації об'єктивних закономірностей розвитку суспільства. Соціальне буття, соціальні відносини функціонують на основі органічної єдності об'єктивного та суб'єктивного, свідомої цілеспрямованої управлінської діяльності. Перед людьми як суб'єктами соціального регулювання і свідомого саморегулювання завжди стоятимуть завдання, що полягають у розкритті змісту соціального буття, соціуму взагалі, пошуку шляхів формування соціальної безпеки людини і суспільства. Це значно підвищує роль суб'єктів соціальної політики, їх вміння повною мірою використовувати ефективні засоби і форми для розвитку й збагачення соціального потенціалу людини і суспільства. До суб'єктів соціальної політики належать людина, держава, суспільство, соціальні спільності та інститути, політичні партії, громадські організації, асоціації громадян, колективи, фонди, принципово нові для українського суспільства суб'єкти, зокрема соціальног
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2087
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-12-2010, 19:32
14-12-2010, 19:32

Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації

Категорія: Державне регулювання, митниця

ЗМІСТ ВСТУП Розділ1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 1.1 Концептуальні засади розвитку зовнішньоторговельних відносин в різних економічних системах 1.2 Інструменти сучасної зовнішньоторговельної політики 1.3 Макроекономічні та організаційні аспекти реалізації зовнішньоторговельної політики у країнах світу Розділ2. МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ 2.1 Стратегічні напрями розвитку зовнішньоторговельної політики України. 2.2.Макроекономічні чинники регулювання зовнішньо-торговельної сфери держави. 2.3. Регіональні механізми здійснення експортно-імпортної політики України. Розділ3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 3.1. Посилення ролі зовнішньоторговельних факторів у впровадженні зовнішньоекономічної стратегії України. 3.2. Забезпечення експортно-імпортної збалансованості економіки України в системі сучасної світової торгівлі. 3.3. Впровадження ефектив
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 886
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 07:06
8-12-2010, 07:06

Державне регулювання розвитку культури и мистецтва

Категорія: Державне регулювання, митниця

ПЛАН 1. Організаційно-правові засади управління культурою 2. Органи управління культурою 3. Правове регулювання діяльності закладів і установ культури 4. Місцеве самоврядування і культура 1. Організаційно-правові засади управління культурою Культура як самостійна галузь соціально-культурного будів­ництва включає до себе широке коло державних і громадських органів, підприємств, установ, організацій, закладів культури. До цієї галузі належать: театральне, музичне, хореографічне, образотворче, декора­тивно-прикладне, естрадне і циркове мистецтво; концертні організації, музеї, бібліотеки, будинки культури та ін.; кінематографія; телебачення і радіомовлення; видавнича справа, поліграфія і торгівля книгами. Управління культурою полягає в: організації створення, розпов­сюдження і популяризації творів літератури та мистецтва; забезпе­ченні поширення інформації і пропаганди досягнень культури; збе­реженні і використанні культурних цінностей; охороні творів мистецт­ва і пам'ятників культури, підвищенні культ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1133
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-12-2010, 05:45
6-12-2010, 05:45

Світовий досвід проведення політики антимонопольного обмеження

Категорія: Державне регулювання, митниця

Вступ[T1] У наш [U2] час, на зорі третього тисячоліття, розвиток інфраструктури, міжнародних торгівельних зв’язків та інформаційних мереж неухитно тане за собою створення і розвиток величезних міжнаціональних компаній. Розмір обороту найбільших з них залишає позаду навіть ВВП деяких країн. Нічого дивного немає у тому, що такі компанії займають лідируючу позицію на національному або й на міжнародному ринку, а деколи навіть залишаються єдиними на ринку, викидаючи з нього конкурентів – стають монополістами. Слід зауважити, що компанія не повинна бути величезною за розмірами щоб стати монополією, отримати монопольну владу. Навіть невеликим компаніям вдається стати монополіями на місцевому ринку. У зв’язку із бурхливим процесом виникнення і розвитку монополій і завзятим використанням ними монопольної влади виникло антимонопольне законодавство. Якщо ще у XIX ст. Для врегулювання монопольних випадків використовувались окремі норми господарського права, або й окремі пункти у статтях про господарську відпо
^