Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1051
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-12-2010, 01:10
5-12-2010, 01:10

Інвестиційна стратегія

Категорія: Державне регулювання, митниця

Інвестиційна стратегія є довгостроковим узагальненим планом управління капіталом. Вона обирається відповідно до стану та прогнозів щодо макроекономічного середовища, інвестиційного ринку, самого інвестора, сфери його бізнесу та ділових інтересів. Стратегія дає відповіді на головні питання організації інвестиційної діяльності: 1. Глибина довгострокового планування інвестиційного процесу. 2. Поточний стан об'єкта, для якого розроблюється стратегія. 3. Джерела та обсяги коштів для інвестування. 4. Стратегічна мета та етапи просування до неї. 5. Проміжні цілі та суміжні завдання. 6. Пріоритетні сфери та об'єкти для інвестування. 7. Прогнозна оцінка зовнішнього середовища для інвестування. 8. Прогнозна оцінка розвитку фінансового ринку. 9. Альтернативні напрями використання коштів. 10. Цільові настанови щодо очікуваної дохідності інвестицій. 11. Фактори ризику та довгострокові заходи їх нейтралізації. 12. Прогнозні сценарії розвитку інвестиційного ринку та розвитку інвестора. 13. Бажані результат
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1584
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-12-2010, 23:37
3-12-2010, 23:37

Приватизація як ключова умова ринкової трансформації вітчизняної економіки

Категорія: Державне регулювання, митниця

Зміст Вступ 3 1. Приватизація як основа структурної перебудови економіки 5 2. Поняття і способи приватизації державних підприємств 9 3. Процеси приватизації у світі 18 4. Приватизація в Україні та її наслідки 24 Висновки 31 Література 33 Вступ Під час переходу до ринкової економіки в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об’єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності. Процес реформування відносин власності в Україні супроводжується здійсненням політики роздержавлення та приватизації, пов’язаної зі структурною перебудовою економіки, змінами у формах господарювання і, отже, перетвореннями в продуктивних силах та виробничих відносинах. Коло питань, пов’язаних із здійсненням процесу роздержавлення, торкається всіх сфер соціально-економічного життя. З’ясування їхньої сутності має кардинальне значення як при аналізі пережитого країною періоду, так і гаданих можливостей її майбутнього. Тому проблеми розде
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1188
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-12-2010, 13:48
2-12-2010, 13:48

Шляхи врегулювання конфліктів між місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування

Категорія: Державне регулювання, митниця

Специфіка стосунків між різними рівнями влади в Україні будується відповідно до положень, затверджених Конституцією України. Так, ч. 1 ст. 133 встановлює, «що систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села». Як правило, скрізь і завжди державна влада реалізується у двох основних напрямках - управління процесами (економічними, політичними, соціальними, культурними тощо) та управління територіями. Якість загального державного управління значною мірою залежить від досконалості й ефективності територіального управління, від його концепцій, закладених схем, структури, механізмів здійснення. На жаль, в Україні залишились інституйованими механізми керування державою ззовні в таких територіальних утвореннях, як автономна республіка чи область. Такий спадок нам залишився від російської та радянської імперій, який був корисний І зручний для метрополії. Для сучасної України соціальним був би новий адміністративний
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 366
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-12-2010, 20:51
1-12-2010, 20:51

Державне регулювання та стимулювання НТП та інноваційних процесів

Категорія: Державне регулювання, митниця

План. 1.Сутність державної науково-технічної політики. 2.Пряме державне регулювання розвитку науки та техніки. 3.Державне регулювання умов науково-технічної діяльності. Науково-технічний прогрес — головний фактор розвитку суспільтва; у цьому контексті державна науково-технічна політика є найважливішою складовою соціально-економічної політики України. Во­на визначає основні цілі, форми та методи діяльності держави у нау­ково-технічній сфері. Науково-технічна діяльність включає фундаментальні й прикладні наукові дослідження, а також доведення їх результатів до стадії практичного використання. Держава формує і реалізує науково-технічну політику, забезпечує соціально-економічні, організаційні та правові умови для формування та ефективного вико­ристання науково-технічного потенціалу, створює сучасну інфраструктуру науки і готує науково-технічні кадри, забезпечує де­ржавне фінансування та пріоритетне матеріально-технічне забезпечення фундаментальних досліджень, довгострокових державних науково-технічних
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 746
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-11-2010, 07:48
29-11-2010, 07:48

Удосконалення діяльності державного казначейства

Категорія: Державне регулювання, митниця

З моменту свого створення казначейство України пройшло досить значний шлях у своєму розвитку. Здобутками на цьому шляху є забезпечення виконання державного бюджету за видатковою частиною, в тому числі здійснення платежів безпосередньо на користь суб’єктів господарської діяльності , які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів, взаємних розрахунків між державним та місцевими бюджетами, встановлення контролю за фінансовими взаємовідносинами державного бюджету і державних позабюджетних фондів, бухгалтерський облік виконання державного бюджету тощо. Але існують і проблеми в розвитку Державного казначейства. Насамперед, не в повному обсязі реалізується виконання однієї з найважливіших функцій у життєдіяльності держави – функції оперативного управління доходами і видатками державного бюджету, в межах розподілу доходів і видатків державного бюджету. Нині затвердилася тенденція до збільшення залишків бюджетних коштів в установах банків, які не використовуються бюджетними установами і орга
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 853
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-11-2010, 15:51
28-11-2010, 15:51

Розвиток інституціональної структури фінансового ринку

Категорія: Державне регулювання, митниця

Сучасна інституціональна структура фінансового ринку складається з бірж, банків, брокерських фірм, системи міжбіржових і міжброкерських (міждилерських) зв'язків, інвестиційних фондів. У великих містах країн СНД виникають фірми, що спеціалізуються на маркетингу цінних паперів та інвестиційних консультаціях. Існує також своєрідна надбудовна система фондових інститутів у вигляді численних асоціацій, об'єднань, холдингів тощо, які ставлять перед собою як некомерційні цілі координації біржової діяльності, визначення стратегічних напрямів розвитку фінансового ринку, уніфікації торговельних правил, так і суто комерційні завдання. Численні фондові відділи бірж або самостійні фондові біржі становлять організований ринок цінних паперів (усі інші інститути належать до неорганізованого ринку). На відміну від неорганізованого організований ринок передбачає насамперед гласне котирування найякісніших, елітних цінних паперів. Тому для нього властива функція індикатора ринкової кон'юнктури. Котирування ж обігових цінних па
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 800
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-11-2010, 16:05
27-11-2010, 16:05

Інвестиції та інвестиційний менеджмент

Категорія: Державне регулювання, митниця

На початку 80-х років XX ст. почалося реформування країн Центральної і Східної Європи, що потребувало значних довгострокових вкладень капіталу. Відтоді у практику державної діяльності ввійшло поняття "інвестиції". Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. визначає інвестиції як усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності, в результаті чого утворюється дохід чи досягається соціальний ефект. Розпочата в Україні економічна реформа потребує пожвавлення господарського життя з метою забезпечення економічного зростання держави. Досягти цього можна на основі фінансової стабілізації, структурної перебудови, приватизації, створення ринку капіталів. Особливо складною є проблема відродження фінансового ринку як саморегульованої системи переливання капіталів, системи довгострокових інвестицій. Структурна криза української економіки, зумовлена її неефективністю, призвела до тривалого спаду і стагнації. Постає нагальн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 810
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-11-2010, 01:34
27-11-2010, 01:34

Історія розвитку соціального захисту до кінця XIX ст.

Категорія: Державне регулювання, митниця

Особиста доброчинність Історія соціального захисту сягає особистої доброчинності, яка була притаманна людському суспільству ще з доісторичних часів. Особиста доброчинність завжди була властива людям як вияв природного співчуття і намагання підтримати в такий спосіб власний авторитет. Проте вияви доброчинності були адекватною відповіддю на суспільні потреби. З перших кроків цивілізації, коли сім'я, домогосподарство були основним виробничим осередком у суспільстві, цілком логічним було покладати турботу про непрацездатних на інших членів сім'ї. Ті, хто залишився безпомічним поза сім'єю, або ціла сім'я, яка опинилася у скрутному становищі, могли розраховувати на допомогу громади. Захист нужденних здійснювався у формі особистої та громадської доброчинності тоді, коли йшлося про виживання людини або сім'ї. Церква Християнство справило величезний вплив на формування суспільної моралі, ставлення до убогих, адже любов до ближнього є основною засадою християнської моралі. Сюжет про християнські чесноти відображе
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 958
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-11-2010, 20:54
25-11-2010, 20:54

Наукові основи побудови податкової системи держави з ринкової економіки

Категорія: Державне регулювання, митниця

Податкова система відіграє провідну роль у формуванні державних доходів, відчутно впливає на доходи юридичних та фізичних осіб. Історичними передумовами виникнення в суспільстві податків були переважно, перехід від натурального господарства до грошового, зародження й формування інституту держави. Сучасна форма податків є відносно новою, хоча основні елементи механізму оподаткування зародилися ще в давнину. Економічна природа податку полягає у з'ясуванні його призначення об'єкта оподаткування й джерела сплати, а також визначенні впливу на суб'єктів оподаткування і на економіку в цілому. За економічним змістом податки - це форма фінансових відносин між державою й членами суспільства. Законом України "Про систему оподаткування" визначено, що під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами Укра
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1219
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-11-2010, 07:51
24-11-2010, 07:51

Організаційно-правові форми і види соціального забезпечення

Категорія: Державне регулювання, митниця

У ст. 46 Конституції України зазначено: "Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості". В цій же статті визначається мінімальний рівень такого забезпечення: "Пенсії та інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом". Соціальне забезпечення визначається як система державних і суспільних заходів із матеріального забезпечення громадян на випадок старості, інвалідності, хвороби, в разі втрати годувальника та в інших установлених законодавством випадках. У систему соціального забезпечення в широкому розумінні цього поняття входить і державне соціальне страхування робітників і службовців, яке здійснюється зі спеціальних фондів, що створюються з внесків підприємств і установ. Соціальний захист
^