Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 739
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2010, 13:27
6-11-2010, 13:27

Стратегія залучення іноземних інвестицій

Категорія: Державне регулювання, митниця

Нині Україна, безумовно, є державою, яка залучає іноземний капітал на свою територію. Виходячи з тенденцій, що склалися, доходимо висновку: вона залишиться такою ще тривалий час. Тому недоліком Закону України "Про режим іноземного інвестування" є перехрещення двох названих підходів до формування правової бази. Більшість статей цього Закону містять формулювання "згідно з чинним законодавством" без конкретних посилань. У зазначеному Законі відсутні будь-які конкретні положення щодо найважливіших об'єктів регулювання, пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери й територій, що заплутує розв'язання проблем пільгового режиму інвестування, а також положення про кваліфікаційний мінімум іноземної інвестиції, які, на наш погляд, були б необхідні для системи іноземного інвестування. У ст. 1 розд. 1 Закону визначається тільки частка іноземної інвестиції у статутному фонді підприємства з іноземними інвестиціями (щонайменше 10 %). Порядок переказу (трансферту) прибутків, доходів та інших коштів
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1195
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2010, 01:18
6-11-2010, 01:18

Форма держави: поняття, елементи, види. Проблеми удосконалення державного правління, державного устрою і державного режиму в Україні

Категорія: Державне регулювання, митниця

р. План. Вступ Розділ 1. Поняття “форма держави”. Основні ознаки. Розділ 2. Форма правління – організація державної влади. Порядок її утворення. Розділ 3. Територіальний устрій держави: 3.1. Внутрішній поділ держави 3.2. Проста, складна федерація, конфедерація Розділ 4. Політичний режим: 4.1. Демократичного типу 4.2. Тоталітарного типу. Висновок. Додаток 1 Схема структури форми держави. Вступ. Своєрідність конкретної форми держави будь-якого історичного періоду визначається насамперед ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами й цілями, що ставить перед собою держава. Іншими словами, категорія форми держави безпосередньо залежить від його змісту і визначається ним. Будь-яка держава є єдина по суті, змісту й формі. Щоб вона активно функціонувала, щоб якісно й корисно діяв її механізм, потрібна чітко організована державна влада, яка, забезпечуючи цілісність і безпеку суспільства, здійснювала б керівництво суспільством в інтересах домінуючої частини населення, а також управління за
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 924
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-11-2010, 18:30
3-11-2010, 18:30

Державні пріоритети стимулювання інвестиційної діяльності

Категорія: Державне регулювання, митниця

1. Держава як суб’єкт інвестування, методи стимулювання інвестицій Держава виступає суб'єктом інвестиційної діяльності через свої інститути, господарські товариства (компанії) та корпорації. фінансово-кредитні установи, інших функціональних учасників. Держава бере участь в інвестиційному процесі як безпосередньо через державний сектор економіки, так і опосередковано, через свої інституції, органи виконавчої влади та місцевого самовряду­вання, Національний банк, Фонд держмайна. Державний антимонопольний комітет. В цілому державне інвестування охоплює ті галузі і виробництва, продукція яких має загальнонаціональний характер та які найближчим часом не підлягають приватизації: оборонна галузь, окремі об'єкти загальнодержавної інфраструк­тури (магістралі, термінали тощо). У перехідний період функції інвестора в соціальній сфері та­кож повинні залишатися за державою. Деякі виробництва сільсь­кого господарства (особливо збиткові) теж повинні інвестуватися з держбюджету. Цей антиринковий захід може бути скасо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 974
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-11-2010, 13:48
3-11-2010, 13:48

Державне управління: поняття і наукові засади

Категорія: Державне регулювання, митниця

Методологічний аспект досліджень такого явища, як державне управління, за своїм змістом охоплює використання гносеологічних, тобто теоретико-пізнавальних, знань різного рівня. Як відомо, методологічні знання (на відміну від так званих онтологічних) — це знання щодо принципів, методів, шляхів й інших засобів вивчення, пізнання досліджуваних об'єктів. Розмежування методологічних (гносеологічних) і онтологічних знань має умовний характер, оскільки не може бути онтології, тобто пізнання безпосередньо реально існуючих явищ і процесів, поза гносеології, рівно як і навпаки. Одночасно кожен з цих різновидів знань набуває відносної самостійності. Розробка методологічних аспектів має надзвичайно важливе значення для кожної науки, оскільки не тільки знання, а й шляхи їх набуття мають бути істинними, обгрунтованими та раціональними. Така розробка є досить складною й охоплює величезне коло проблем, вимагає значної наукової ерудиції, понятійно-термінологічної культури, широких узагальнень, дисципліни мислення. Сут
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 814
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 16:10
29-10-2010, 16:10

Передумови та проблеми формування місцевих бюджетів

Категорія: Державне регулювання, митниця

Після набуття Україною суверенітету розпочався про­цес становлення національної фінансової системи. Важ­ливою складовою цього процесу є відродження місцевих фінансів як об'єктивної економічної реальності, властивої фінансовим системам усіх сучасних цивілізованих дер­жав. Прийняття в 1996 році Конституції України, закріп­лення в ній інституту місцевого самоврядування та його матеріальної і фінансової основи обумовило необхідність невідкладного практичного розв'язання проблем станов­лення місцевих фінансів, організації фінансової системи держави на принципово нових засадах. Основні положення формування місцевих бюджетів і їхніх взаємовідносин із державним бюджетом містяться в законі України «Про місцеве са­моврядування» та в Бюджетному кодексі. Проте, можна стверджувати, що на сьогодні в Україні не існує механізму, який би забезпечував розробку бюджетів усіх рівнів, а та­кож регулював би відношення між ними[1]. До найбільш гострих проблем у сфері форму­вання місцевих бюджетів, а також їхніх відно­шень із
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 689
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-10-2010, 21:48
24-10-2010, 21:48

Розрахунок показників для визначення ефективності інвестицій

Категорія: Державне регулювання, митниця

Важливо розрахувати показники, які використовують у міжнародній практиці для визначення ефективності інвестицій, а саме: • суму чистого приведеного доходу, що визначається за формулою ЧПД = ГП-І, де ГП — сума грошового потоку, приведена до теперішньої вартості з використанням методу дисконтування; І — сума інвестиційних коштів, що спрямовуються на фінансування інвестиційного проекту; • індекс дохідності інвестиційного проекту Насамперед потрібно встановити галузь і форму діяльності підприємства. Якщо підприємство охоплює кілька видів діяльності, що належать до різних галузей народного господарства, то необхідно визначити питому вагу кожної виходячи з обсягів випуску продукції (надання послуг). У цьому розділі бізнес-плану розглядається відповідність галузевої спрямованості інвестиційного проекту тим завданням структурної перебудови економіки, які намічаються в Україні. Визначається рівень розвитку ринкових відносин у галузі: нові продукти, досягнення НТП, новостворені ринки й покупці, нові потреби
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 738
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-10-2010, 17:00
24-10-2010, 17:00

Дослідження зв’язку приватизації та ефективності підприємств в Україні

Категорія: Державне регулювання, митниця

Мета запропонованого дослідження — вивчити можливі взаємозв’язки між прямими іноземними інвестиціями та політикою приватизації, спираючись на дані опитування іноземних інвесторів, які здійснюють інвестиції в українську економіку. Під час аналізу структури інвестицій всіх визначених груп прямих інвесторів особливу увагу зосереджено на транснаціональних компаніях, що демонстрували найкращі стандарти впровадження бізнесу і мали набагато більші, порівняно з іншими групами інвесторів, ресурси. Дослідження було проведено заходами Консорціуму Fleming/SARS під керівництвом Robert Fleming & Co.Limited за проектом "Посилення Фонду державного майна: індивідуальна приватизація підприємств". Консорціум провів детальне опитування іноземних інвесторів, запропонувавши їм відповісти на питання анкети, аби визначити їхній погляд на ризики та прибутки, пов'язані з прямим інвестуванням в Україну, а також їхню точку зору щодо ролі приватизації у цьому процесі. Опитування здійснено методом особистих інтерв'ю та н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 613
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-10-2010, 13:20
19-10-2010, 13:20

Загальна характеристика системи органів державної влади місцевого самоврядування в Україні

Категорія: Державне регулювання, митниця

Місцеве самоврядування - багатогранне та комплексне політико-правове явище, яке може характеризуватися різнобічно. Аналіз Конституції України (1996 р.) дозволяє зробити висновок, що місцеве самоврядування як об'єкт конституційно-правового регулювання виступає в якості: по-перше, відповідної засади конституційного ладу Ук­раїни, по-друге, специфічної форми народовладдя; по-третє, права жителів відповідної територіальної одиниці (територіальної громади) на самостійне вирішен­ня питань місцевого значення. Згі­дно ст. 5 Конституції України народ здійснює владу безпо­середньо через органи державної влади та органи місцево­го самоврядування. З даного конституційного положення прямо випливає, що органи місцевого самоврядування не входять до єдиного державного механізму і, в силу цього, місцеве самоврядування можна розглядати як окрему фор­му реалізації народом належної йому влади. Основними формами місцевої демократії є (див. схему 1): Згідно ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування здійснюється тер
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1046
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-10-2010, 03:55
17-10-2010, 03:55

Бюджетно-податкова політика

Категорія: Державне регулювання, митниця

Бюджетна політика є інструментом реалізації фінансової політики держави на основі централізації частини прибутків суб'єктів господарської діяльності і розподілу їх відповідно до потреб і пріоритетів суспільства і завдань підтримки стабільності макроекономічної політики. Метою бюджетної політики є: • визначення оптимальної частки ВВП, що перерозподіляється через бюджети всіх рівнів і позабюджетні фонди; • встановлення граничного розміру дефіциту державного бюджету, що фінансується за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел; • створення умов для ефективної оборотності і розподілу фінансових ресурсів. В основу всієї макроекономічної політики у теперішній та наступний періоди необхідно покласти узгоджені заходи уряду та НБУ щодо забезпечення надійної грошової стабілізації. Суттєве зниження інфляції та прогнозовану стабільність валютного курсу гривні слід розглядати як одну з визначальних передумов не лише досягнення прогнозованих параметрів економічного зростання, а й заощадження та нагромадження доходів н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 634
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-10-2010, 04:00
16-10-2010, 04:00

Розвиток багаторівневої системи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні

Категорія: Державне регулювання, митниця

Найважливішим важелем впливу на підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання й економіку країни є інвестиційна політика - одна з основних складових економічної політики держави. За допомогою інвестиційної політики держава безпосередньо може впливати на зміну обсягів виробництва, на прискорення науково-технічного прогресу, на зміну структури суспільного виробництва і розв'язання багатьох соціальних проблем. Разом з тим розробці інвестиційної державної політики має передувати глибокий аналіз невирішених проблем та причин, що визначають низьку ефективність економіки. Вивченню цих проблем та рекомендаціям по їх подоланню присвячені ґрунтовні праці вітчизняних дослідників [3,5,8], які спираються на досвід країн зі сталими ринковими відносинами, а також на теоретичний та практичний доробок представників країн з транзитивною економікою. Важливим і актуальним питанням є також організаційно-правове забезпечення рівнів державного регулювання інвестиційної діяльності, вибір її пріоритетних напрямків, форм і зас
^