Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1458
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-09-2010, 02:11
9-09-2010, 02:11

Держава у політичній системі

Категорія: Державне регулювання, митниця

Держава — основний і найважливіший інститут політичної системи суспільства. Той факт, що держава володіє суверенною владою, і визначає верховенство її щодо всіх інших організацій. Держава здійснює управління системою державних організацій, громад­ських об'єднань і трудових колективів, що становлять політичну систему соціальне неоднорідного (зокрема, класового) суспільства. Держава — це публічна влада, яка поширює свою дію на суспільство. Вона володіє монополією на примус щодо населення у межах певної території, має право на проведення від імені суспільства внутрішньої та зов­нішньої політики, виняткове право видавати закони та правила, які є обов'язковими для всіх громадян, право на збирання податків, мита тощо. Положення держави як центра, ядра політичної системи – суспільства зумовлюється тим, що тільки вона: виступає офіційним представником усього (або біль­шості) населення суспільства; є уособленням суверенітету народу (нації), реалізує його права на самовизначення; зобов'язана забезпечити і захист
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 531
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-09-2010, 22:09
7-09-2010, 22:09

Правове регулювання в суспільстві

Категорія: Державне регулювання, митниця

План 1. Поняття і сутність права його роль і місце в суспільстві. 2. Правові відносин у суспільстві (суєти правових відносин). 3. Законність і її гарантії. 4. Правоохоронні органи України. 5. Висновок. 6. Використана література. 1. Поняття “право” дістало назву від латинського слова justitia – “правда, справедливість” і означає “мистецтво добра, рівності та справедливості”. Як зазначив відомий римський юрист Павло, право вживається щонайменше у двох значеннях. По-перше, право – це те, що “Завжди є справедливим і добрим,, тобто природне право. По-друге – це те, що “корисно всім чи більшості в якій-небудь державі, яким є цивільне право”. У міру розвитку суспільства і держави у людей, природно, змінювалось і уявлення про право. З’явилось безліч різних правових ідей, теорій і суджень. Проте зазначило, що римське право як своєрідне першоджерело людства постійно використовувало і продовжує використовувати при розробці цивільних кодексів та інших нормативно-правових актів. Безсумнівно, право в будь-якому
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 923
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-09-2010, 11:34
5-09-2010, 11:34

Місцеве самоврядування в системі народовладдя

Категорія: Державне регулювання, митниця

Структура доповіді І. Вступна частина ІІ. Основна частина 1. Поняття, природа та ознаки місцевого самоврядування. 2. Система місцевого самоврядування. 3. Конституційні гарантії місцевого самоврядування ІІІ. Підсумки доповіді Використана література І. Вступна частина Актуальність розгляду даного питання пояснюється тим, що побудова в Україні громадянського суспільства, де­мократичної правової держави з верховенством права, пріоритетом прав людини, поділом влади на законодавчу, виконавчу та судову супроводжується становленням і розвитком місцевого самоврядування. Україна, як і інші країни СНД, пройшла складний шлях переходу від "радянської" моделі місцевого самоврядування до створення власної законодавчої бази з цього питання. "В Україні ви­знається і гарантується місцеве самоврядування", — за­значено у Конституції України (ст. 7). У більшості демократичних країн світу організацію влади на місцях, тобто управління місцевими справами, здійснюють: - через відповідні місцеві орган
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2224
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-09-2010, 09:37
5-09-2010, 09:37

Антимонопольна політика в Україні

Категорія: Державне регулювання, митниця

Зміст Стор. Вступ………………………………………………………………………………… 3 1. Теоретичні основи антимонопольного регулювання 1.1. Анотація на розділ із книги Макконнэл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика………………………………………………………………….4 1.2.Анотація на розділ книги Пол А. Семюельсон, Вільям Д. Нордгауз. Мікроекономіка………………………………………………………………………………………5 2. Монографії та книги 2.1. Анотація на монографію Valentine Korah, An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice, Cases and Materials on EC Competition Law………………………………… 7 2.2. Анотація на книгу Antitrust law and economics in a nutshel/ by Ernest Gellhorn, William E. Kovacic…………………………………………………………………………………… 9 2.3.Анотація на монографію Семенова Л.Н. Антимонопольне і конкурентне право…11 3. Статті 3.1. Анотація на статтю Н.В. Задорожная. Предприятие на монопольном рынке…… .15 3.2.Анотація на статтю В. Полуянов. Монополізованість промисловості України і тенденції формування ринкових суб’єктів господарювання………………………………….16 3.3. Анот
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 361
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-09-2010, 16:00
1-09-2010, 16:00

Планування соціально-економічного розвитку країни

Категорія: Державне регулювання, митниця

План. 1.Суть і значення державних програм в системі ДРЕ. 2.Цільові комплексні програми. Суть і значення державних програм. Програмування національної економіки — як явище в системі державного регулювання економіки — було започатковане у світовій практиці в середині XX ст. Першими на цей шлях вступили Франція і Японія. Сутність, програмуванні в системі державного регулювання еко­номіки полягає: в аналізі стану національної економіки і складанні узагальненого прогнозу на майбутнє; визначенні найраціональнішого з позицій держави варіанта роз­витку економіки; розробці і реалізації заходів щодо досягнення поставлених цілей. Об'єктивна необхідність програмування економіки зумовлена та­кими факторами: наявністю потреби в глибоких і відносно швидких структурних перетвореннях національної економіки; недостатньою ефективністю суто ринкових механізмів або їх не-розвинутістю. Основними завданнями програмування — як форми державного регулювання економіки — є підтримка економічної рівноваги, вплив на якісн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1113
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-08-2010, 16:38
31-08-2010, 16:38

Класифікація інвестицій

Категорія: Державне регулювання, митниця

Інвестування залежно від обставин, організаційних умов, джерел коштів, форми інвестицій, характеру задіяних активів, учасників процесу має особливості, які є основою різних типів класифікації інвестиційного процесу. Передусім слід виокремити інвестування реальне й фінансове. Це дві досить різні сфери інвестиційного процесу, які мають не лише різні об'єкти інвестування (саме за цією ознакою й визначається реальне або фінансове інвестування), а й суттєві відмінності в самій технології процесу інвестування. 1. Реальні інвестиції охоплюють діяльність, пов'язану зі створенням нових матеріальних об'єктів, що матимуть прибуток за рахунок виробництва й продажу товарів і послуг. Різновидами реального інвестування є "капітальні вкладення", "виробничі інвестиції". 2. Фінансові інвестиції є вкладанням коштів у фінансові операції та цінні папери. Наприклад, валютні операції (отримання прибутку за рахунок різниці курсів валют), операції з векселями, купівля та продаж акцій, облігацій, сертифіка
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 651
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-08-2010, 00:45
31-08-2010, 00:45

Система і правове становище державних органів, які здійснюють фінансову діяльність

Категорія: Державне регулювання, митниця

Фінансове регулювання займає чи не найважливіше міс­це у системі державного регулювання економіки. У системі фінансо­вого регулювання на перше місце треба поставити держав­ний бюджет: справді, саме через бюджет реалізується найбільша час­тина національного доходу та ВВП країни. Бюджет згідно Закону України «Про бюджетну систему України» - це « .план утворення і використання фінансових ресурсів для забез­печення функцій, які здійснюються органами державної влади».' Од­ним із завдань, або таких функцій, є підтримування ринкової рівнова­ги і стимулювання розвитку окремих сфер та галузей національної економіки. Ідеологію формування бюджету, визначення джерел і сум надходження коштів до нього, державних видатків, шляхи покриття дефіциту називають бюджетною політикою. Державним бюджетом, як контрольованим грошовим фондом держави, розпоряджається Уряд. Державний бюджет виконує такі функції: збільшує або зменшує сукупний попит; виконує перерозподільну функцію; стимулює або гальмує виробництво шляхом вибору певної
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 631
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-08-2010, 23:25
27-08-2010, 23:25

Страхування і фінансові інвестиції

Категорія: Державне регулювання, митниця

Одним з основних джерел внутрішніх інвестицій є страхування. Виникнення і розвиток страхування були підпорядковані основному його призначенню — задоволенню різноманітних потреб людини через систему страхового захисту від випадкових небезпек. У страхуванні реалізуються певні економічні відносини, що виникають між людьми у процесі виробництва, обігу, обміну й споживання матеріальних благ. Негативні прояви стихійного характеру сил природи й суспільства, пов'язані з матеріальними втратами, сприймаються людьми насамперед як випадкові події, однак їх періодичне настання свідчить про те, що вони мають об'єктивний, закономірний характер, пов'язаний із суперечностями економічних відносин і проблемами техногенного характеру. Відшкодування збитку, викликаного руйнівним характером взаємодії сил природи й суспільства, породжує необхідність встановлення певних відносин між людьми щодо запобігання, подолання й обмеження руйнівних наслідків стихійних лих. Такі об'єктивні відносини людей, що спрямовані на забезпечення без
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 823
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-08-2010, 12:42
26-08-2010, 12:42

Митне оформлення товару

Категорія: Державне регулювання, митниця

ПЛАН 1. Мета митного оформлення 2. Місце і час здійснення митного оформлення 3. Початок митного оформлення 4. Присутність декларантів під час митного оформлення 5. Митне оформлення військових транспортних засобів та військової техніки 6. Взяття проб та зразків товарів 7. Подання митним органам актів, складених підприємствами 8. Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення 9. Строки митного оформлення 10. Спрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів 11. Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення 1. Мета митного оформлення Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту через її територію товарів і транспортних засобів. Митне офор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1086
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-08-2010, 09:57
26-08-2010, 09:57

Інвестиційний менеджмент: інвестиційний цикл, поняття та методи оцінки інвестиційного ринку

Категорія: Державне регулювання, митниця

Поняття «інвестиційний цикл» та «інвестиційний процес». Стадії інвестиційного циклу. Комплексний характер інвестиційного процесу. Життєвий цикл як категорія інвестиційного менеджменту. Поняття інвестиційного ринку та його кон’юнктура. Завдання та послідовність вивчення кон’юнктури інвестиційного ринку. Принципи вивчення макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку. Моніторинг інвестиційного ринку, його організація. Формування переліку досліджуваних показників. Аналіз поточної кон’юнктури інвестиційного ринку. Прогнозування розвитку інвестиційного ринку. 1. Стадії інвестиційного процесу Під інвестиційним процесом розуміють процес створення основних фондів і виробничих потужностей від розробки їх техніко-економічних параметрів і до повного досягнення проектних потужностей. У такому розумінні інвестиційний процес складається з трьох основних стадій: - науково-проектна підготовка; - будівництво; - освоєння. Кожна з цих стадій передбачає кілька етапів: Після прийняття рішення про
^