Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 774
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-08-2010, 09:16
25-08-2010, 09:16

Управління інвестиціями у сучасних умовах

Категорія: Державне регулювання, митниця

Залучення інвестицій (іноземних і вітчизняних) в українську економіку є життєво важливим засобом усунення інвестиційного "голоду" у країні. Особливу роль в активізації інвестиційної діяльності повинно зіграти страхування інвестицій від некомерційних ризиків. Важлива умова, необхідна для приватних капіталовкладень (як вітчизняних, так і іноземних), — це наявність постійного і загальновідомого набору правил (законів), сформульованих таким чином, щоб потенційні інвестори могли розуміти і передбачати, що саме ці правила застосовуватимуться до їхньої діяльності. Процес роздержавлення в Україні впродовж 1992-2000 pp. можна умовно поділити на два періоди. У першому періоді (1992-1994 pp.) приватизація об'єктів здебільшого здійснювалася неконкурентними способами: шляхом оренди з викупом чи шляхом викупу трудовим колективом. У другому періоді (1995-2000 pp.) відбувалася масова приватизація, що здійснювалася переважно за приватизаційні папери і була спрямована на залучення широких верств населення до при
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 609
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-08-2010, 21:38
24-08-2010, 21:38

Важелі інвестиційної діяльності

Категорія: Державне регулювання, митниця

За макроекономічне сприяння інвестиційній діяльності відповідають органи державної влади країни. У розпорядженні держави є важелі як прямої дії у вигляді централізованих державних капітальних вкладень в об'єкти загальнодержавного значення, розвиток державного сектора економіки, так і непрямі засоби регулювання інвестиційного середовища за рахунок бюджетної та грошово-кредитної політики. Бюджетні важелі — це встановлена державою система податків, що практично визначають систему перерозподілу доходів підприємств і громадян країни, яку держава вважає оптимальною для формування прибуткової частини бюджету та збереження у підприємств і підприємців ринкових стимулів до роботи та отримання прибутків. З бюджетом не можуть порівнятися фінанси наймогутніших корпорацій. Витрати бюджету є вагомим засобом формування сукупного попиту, а через нього — стимулювання інвестицій взагалі. Навіть система соціальних бюджетних програм (не кажучи вже про прямі бюджетні інвестиції в державний сектор) впливає на структуру попиту,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 619
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-08-2010, 02:12
23-08-2010, 02:12

Правовий режим розробки і затвердження інвестиційних проектів будівництва

Категорія: Державне регулювання, митниця

ПЛАН 1. Поняття та правова природа інвестиційних проектів будівництва 2. Державна експертиза інвестиційних проектів будівництва 3. Затвердження інвестиційних проектів будівництва 1. Поняття та правова природа інвестиційних проектів будівництва Держава регулює інвестиційну діяльність у сфері будівництва з метою захисту суспільних інтересів (споживачів, замовників, мешканців, працівників щодо якості, міцності, безпечності та відповідності об'єктів будівництва встановленим вимогам). Однією з важливих форм державного регулювання на стадії проектування є забезпечення правового режиму інвестиційних проектів будівництва. Правовий режим інвестиційних проектів будівництва – це забезпечений правом порядок виробництва та застосування інвестиційних проекті будівництва, які включають перед проектні документи та проектно-кошторисну документацію. Закон України “Про інвестиційну діяльність” (п. 1 ст. 8, п. 3 ст. 12, ст. 15) серед інших форм державного регулювання згадує обов'язкову державну експертизу інвестиційни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2275
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-08-2010, 20:58
21-08-2010, 20:58

Іноземні інвестиції – як елемент економічного розвитку держави

Категорія: Державне регулювання, митниця

План Вступ Розділ І. Теоретико-організаційні основи інвестиційного процесу 1.1. Теоретичні аспекти інвестування 1.2. Спільне підприємництво: суть та види 1.3. Особливості та проблеми іноземного інвестування в Україні Розділ ІІ. Оцінка інвестиційного процесу в Україні (на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит”) 2.1. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства з іноземним капіталом 2.2. Методи оцінки економічної ефективності інвестицій на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит” Розділ ІІІ. Ефективність залучення прямих іноземних інвестицій на прикладі ТзОВ “СП “Інтерплит” 3.1. Вдосконалення інвестиційної діяльності “СП “Інтерплит” 3.2. Шляхи прискорення інвестування української економіки Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Формування конкурентоспроможної економічної структури суспільств потребує мобілізації всіх національних ресурсів, абсолютного використання національних переваг. Однак поза увагою не можуть залишатись інвестиційні джерела, які перебувають за межами країни і кот
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 351
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-08-2010, 20:49
18-08-2010, 20:49

Стан та проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України

Категорія: Державне регулювання, митниця

Даний реферат виконаний командою сайту www.ukrreferat.com - найбільшого сайту з українськими рефератами та курсовими роботами! Основні напрями інвестиційної політики в Україні • Зниження соціальної напруги, досягнення остаточного під­ходу у виділенні коштів на потреби соціальної сфери. • Скорочення фонду виробничого будівництва за рахунок дер­жавних коштів і формування надійних інвестиційних джерел, в першу чергу з власних коштів підприємств та ін. • Скорочення централізованих державних капіталовкладень, що виділяються безповоротно. Перехід до нових принципів цент­ралізованого фінансування інвестиційної діяльності. • Створення ринку підрядних робіт. Зацікавленість будівель­ників у виконанні замовлень. • Прискорення темпів розвитку промисловості групи Б. • Прискорення у кілька разів темпів вибуття застарілого об­ладнання. • Перегляд надання державних кредитів на вигідних умовах з дефіцитними ставками на конкурсній основі, включаючи держав­не замовлення. • Залучення іноземних інвестицій, отрима
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 779
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-08-2010, 18:35
14-08-2010, 18:35

Перспективні напрями інвестиційної стратегії

Категорія: Державне регулювання, митниця

• Основні напрями інвестиційної стратегії. • Планування та контроль капіталовкладень. • Організаційно-економічний контроль процесу інвестування. • Досвід класифікації капіталовкладень в економічно розвинених країнах. Основні напрями інвестиційної стратегії Основними перспективними напрямами інвестиційної стратегії з погляду максимальної ефективності є такі: • поліпшення відтворюваної структури капіталовкладень, підвищення питомої ваги витрат на технічне переозброєння та реконструкцію діючих підприємств за рахунок зменшення питомої ваги нового будівництва у виробничій сфері; • удосконалення технологічної структури капітальних вкладень, збільшення в них питомої ваги устаткування й відповідно скорочення будівельно-монтажних робіт; • зміна галузевої структури капітальних вкладень з погляду істотного підвищення життєвого рівня населення на користь галузей, що виробляють продукти харчування та предмети особистого споживання (сільського господарства, переробних галузей, легкої та харчової промисловості);
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1282
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-08-2010, 14:40
14-08-2010, 14:40

Предмет та методологія теорії держави і права

Категорія: Державне регулювання, митниця

План Вступ 1. Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних наук: а) Поняття теорії держави і права; б) Функції теорії держави і права; в) Місце теорії держави і права в системі суспільних наук; г) Теорія держави і права в системі юридичних наук 2. Предмет теорії держави і права 3. Поняття та склад методології юридичної науки: а)Поняття методології та її складові; б)Метод – основна категорія методології; в) Характеристика основних методів. Висновки Список використаної літератури Вступ Проблеми виникнення, природи, сутності держави і права, їх функціонування ролі і значення в житті суспільства, державно-правової дійсності й тенденцій її розвитку, політико-правових процесів і їх відображення у свідомості людей відносяться до числа найскладніших і ключових. Теоретичне осмислення й усвідомлення цих проблем – необхідна умова наукового управління суспільними процесами. Саме життя висунуло теорію держави і права до числа фундаментальних наук. Право, яке знаходиться в процесі творення в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 661
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-08-2010, 04:50
14-08-2010, 04:50

Соціальна політика держави: цілі, пріоритети, принципи

Категорія: Державне регулювання, митниця

Вирішення проблем, пов'язаних із функціонуванням соціаль­ної сфери, є прерогативою держави як у сталій, так і в трансфор­маційній економіці. → Соціальна сфера — підсистема національної економіки, тобто явища, процеси, види діяльності та об'єкти, які пов'язані з забезпеченням життєдіяльності суспільства, людини, задоволен­ням їхніх потреб, інтересів. → Соціальна політика: — діяльність держави щодо створення та регулювання соці­ально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту членів суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справед­ливості та соціально-політичної стабільності у країні; — система правових, організаційних, регулятивно-контрольних заходів держави з метою узгодження цілей соціального характе­ру із цілями економічного зростання. → Державне регулювання соціальних процесів — вплив органів державної влади за допомогою різноманітних засобів (форм, методів та інструментів) на розвиток соціальних відно
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1673
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-08-2010, 11:08
12-08-2010, 11:08

Мета, завдання та основні напрямки діяльності державної служби зайнятості

Категорія: Державне регулювання, митниця

Зміст 1. Вступ 2. Державна служба зайнятості, її мета, завдання та структура. 3. Аналіз процесів, що відбуваються на ринку праці. 4. Основні принципи діяльності, функції й обов'язки державної служби зайнятості. 5. Права державної служби зайнятості. 6. Контроль за дотриманням законодавства про зайнятість населення. 7. Список використаної літератури Вступ 1 липня 2003 p. минуло дванадцять років з того часу, як у міських і районних центрах зайнятості було офіційно розпочато реєстрацію безробітних в Україні, тобто в державі почав формуватися і діяти ринок праці. Регулювання ринку праці, соціальний захист громадян у разі вимушеного безробіття — один із важливих обов'язків держави, яка будує керовану, соціальне орієнтовану ринкову економіку. Саме тому наприкінці 1990 р. уряд України визнав за доцільне перетворити службу працевлаштування, що існувала в системі Міністерства праці України, на державну службу зайнятості, тобто централізовану систему спеціальних державних органів, які б комплексно вирішувал
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 909
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-08-2010, 14:10
8-08-2010, 14:10

Державне регулювання зайнятості населення. Інструменти соціального захисту

Категорія: Державне регулювання, митниця

1. Державне регулювання зайнятості. 2. Політика соціального захисту населення. 1. Державне регулювання зайнятості. Головним завданням політики зайнятості на сучасному етапі є збереження про­відної ролі держави в її регулюванні. Проте державне регулювання зайнятості не повинно використовуватись для обмеження ринкового механізму саморегулювання. Разом з тим треба враховувати перехідний характер української економіки, для якої є неприйнятною орієнтація лише на механізм ринкового регулювання зайнятос­ті. Він не може ефективно працювати внаслідок відставання заробітної плати від середнього прожиткового мінімуму, у зв'язку з необхідністю вкладення коштів в охорону здоров'я, відпочинок, житло і транспорт. Незабезпечення цих умов пере­шкоджає вільному переміщенню робочої сили. Характерною ознакою соціальної ринкової економіки є орієнтація на продукти­вну зайнятість, що базується на необхідності вкладень коштів у забезпечення належ­них умов для існування людини, зростання її добробуту. Забезпечення продуктивно
^